افتخارات گروه بیماریهای کودکان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/02/01-10:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوداگی افتخار کسب شده
دكتر مهين هاشمي پور کسب رتبه استاد ممتاز - فروردین ماه 1399
دكتر مهين هاشمي پور

پژوهشگر برجسته علوم پزشكي كشور داراي شاخص H-Index

(چهارمين همايش بررسي شيوه هاي دستيابي به مرجعيت علمي و پژوهشي، اسفند ماه 97)

دكتر رويا كليشادي

پژوهشگر برجسته علوم پزشكي كشور داراي شاخص H-Index

(چهارمين همايش بررسي شيوه هاي دستيابي به مرجعيت علمي و پژوهشي، اسفند ماه 97)

دكتر نوشين رستم پور فوكال پوينت علمي بيماري هاي متابوليك ارثي و PKU
دكتر رويا كليشادي محقق برگزيده رتبه اول كميته علوم باليني و سلامت بيست و سومين جشنواره رازي دي ماه 1396
دكتر فاطمه فاموري پزشك نمونه استان از طرف سازمان نظام پزشكي در سال 1395
دكتر رويا كليشادي

 جزء دانشمندان یک درصد برتر علوم پزشکی- مارس 2017 نظام رتبه‌بندی ESI

دكتر محمدرضا صبري عضو هيأت ممتحنه رشته فوق تخصصي قلب كودكان
دكتر زهره بديعي عضو هيأت ممتحنه رشته فوق تخصصي نوزادان
دكتر مهين هاشمي پور عضو هيأت ممتحنه رشته فوق تخصصي غدد كودكان
دكتر مجيد محمدي زاده عضو هيأت ممتحنه رشته تخصصي كودكان
دكتر رويا كليشادي پژوهشگر برجسته دانشگاه علوم پزشكي اصفهان- اسفند 1395
دكتر مهين هاشمي پور پژوهشگر برجسته دانشگاه علوم پزشكي اصفهان- اسفند 1395
دكتر محمدرضا صبري دريافت جايزه كشوري هجدمين جشنواره ابن سينا دانشگاه علوم پزشكي تهران- بهمن 1395
دكتر رويا كليشادي يك درصد برتر دانشمندان ISI در سال 1395
دكتر رويا كليشادي يك درصد برتر دانشمندان ISI در سال 1394
دكتر رويا كليشادي محقق برتر ملي در جشنوارة پژوهشي ابوريحان بيروني در سال 1394
دكتر رويا كليشادي دانشمند برتر دهة اخير در حوزة علوم پزشكي در جشنواره علمي فرهنگستان علوم پزشكي سال 1394

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir