افتخارات گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/01/30-6:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
افتخارات موضوع
تازه های میکروب شناسی  جدید ترین اخبار میکروب و ویروس شناسی در سایت گروه 
گروه باکتری و ویروس شناسی سایت گروه میکروب شناسی جزء نفرات اول تا ششم دانشکده پزشکی شد.
آقای دکتر حسن شجاعی در سال1395 استاد نمونه، در سال 1391پژوهشگر نمونه، در سال 1997 و  2000 و کشف باکتری2012
آقای دکتر حسین فاضلی در سال  استاد نمونه
آقای دکتر جمشید فقری پژوهشگر برتر در آذر ماه 1386

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir