افتخارات گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/04/24-7:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
افتخار کسب شده نام و نام خانوداگی
کسب دو رتبه برتر (5% و 10% اول) توسط دانش آموختگان گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در آزمون دانشنامه تخصصی (بورد) ارتوپدی سال 98

آقایان دکتر مجتبی بنی اسدی و

دکتر رضا محمدی

قبولی در آزمون پذیرش دستیار فلشیپ جراحی تومور دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آقای دکتر محسن حیدری

کسب سه رتبه برتر توسط دانش آموختگان گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،  از بین هفت نفر برگزیده (5% اول) آزمون دانشنامه تخصصی (بورد) ارتوپدی سال 96

آقایان دکتر سیدجلیل حمیدی،           دکتر هادی روان بد و

دکتر سعید فرزین نیا

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir