اعلام اعضاء شورای مشورتی کارکنان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/09/09-11:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

با توجه به بند 2 دومین صورتجلسه شورای محترم معاونین دانشکده پزشکی، در تاریخ 94/7/22 فراخوان و ثبت نام از داوطلبان عضویت در شورای کارکنان دانشکده پزشکی اعلام و در تاریخ 94/8/19 نسبت به برگزاری انتخابات اقدام گردید و افراد مشروحه زیر در حیطه های پنجگانه بعنوان اعضای شورا انتخاب شدند.

حیطه ها

مسئولین

آموزش و پژوهش

اداری و مالی

گروهها

خدمات

افراد منتخب

علی مرادی

اصغر خدایی

فریبا عامری

تابان میرشفیعی

ابراهیم عابدی

 

اعضای علی البدل : مرضیه حسینی و بهروز فتحی

نمایندگان دانشکده در شورا: محمد حسین فروزنده- الهام احسانی

شایان ذکر است ابلاغ نامبردگان از سوی معاونت محترم اداری و مالی دانشکده به ایشان ابلاغ گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir