اعضا

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/31-12:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آقای دکتر سیدمحمدحسن امامی دهکردی   ریاست محترم دانشکده پزشکی

آقای دکتر بهرام نصر اصفهانی قائم مقام ریاست دانشکده و معاون مالی اداری دانشکده

خانم دکتر نفیسه طباطبایی   دبیر کمیته اجرایی

خانم مهندس مژگان اثنی عشری مسئول بهبود کیفیت وایمنی آزمایشگاههای دانشکده و نماینده گروه فیزیک پزشکی

 خانم محدثه طغیانی  نماینده گروه ایمنی شناسی

آقای سید جواد هاشمی نیا نماینده آزمایشگاه مرکزی

خانم مهندس گیلدا امینی نماینده گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

خانم فاطمه آموزگار نماینده گروه علوم تشریحی

خانم مریم علی اکبری نماینده گروه علوم تشریحی

آقای مهندس حسینعلی یوسفی نماینده گروه قارچ و انگل شناسی

خانم دکتر فرخنده پورسینا نماینده گروه باکتری و ویروس شناسی

خانم لیلا معین الدینی نماینده گروه باکتری و ویروس شناسی

خانم فاطمه خزائلی نماینده گروه قارچ و انگل شناسی

خانم زهرا جهانبخش  نماینده گروه آسیب شناسی

خانم دکتر آزاده یزدی نماینده گروه فیزیولوژی

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir