اعضا

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/08/16-9:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آقای دکتر محمدرضا صبری ریاست محترم دانشکده پزشکی

آقای دکتر بهرام نصر اصفهانی قائم مقام ریاست دانشکده و معاون مالی اداری دانشکده

خانم دکتر نفیسه طباطبایی   دبیر کمیته اجرایی

خانم دکتر فاطمه معقول    مسئول بهبود کیفیت وایمنی آزمایشگاههای دانشکده و نماینده گروه فیزیولوژی

 خانم آذین حمیداوی نماینده گروه ایمنی شناسی

آقای سید جواد هاشمی نیا نماینده آزمایشگاه مرکزی

خانم مهندس گیلدا امینی نماینده گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

خانم فاطمه آموزگار نماینده گروه علوم تشریحی

خانم مریم علی اکبری نماینده گروه علوم تشریحی

آقای مهندس حسینعلی یوسفی نماینده گروه قارچ و انگل شناسی

خانم دکتر فرخنده پورسینا نماینده گروه باکتری و ویروس شناسی

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir