اعضای هیات علمی گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/06/29-15:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی برنامه هفتگی اطلاعات بیشتر عکس
دکتر قدرت الله مومنی

ايام هفته

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

حضور در دفتر (امور اجرایی)

اخلاق اسلامی

12 پزشکی

اخلاق اسلامی

8 تغذیه

مطالعه و پژوهش

يكشنبه

شورای گروه – کمیته اخلاق

حضور در دفتر (امور اجرایی)

مشاوره

مطالعه و پژوهش

دوشنبه

اخلاق اسلامی

4 پرستاری

اخلاق اسلامی

15 پزشکی

حضور در دفتر (امور اجرایی)

مطالعه و پژوهش

سه شنبه

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

چهارشنبه

حضور در دفتر (امور اجرایی)

شورای علوم پایه - مشاوره

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

 
cv
 دکتر سیدحمیدرضا طالقانی

ايام هفته

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

مطالعه و پژوهش

مشاوره دانشجویی

مشاوره دانشجویی

مطالعه و پژوهش

يكشنبه

شورای گروه – کمیته اخلاق

انقلاب اسلامی ایران

1 پرستاری

انقلاب اسلامی ایران

24 پزشکی

انقلاب اسلامی ایران

5 پرستاری

دوشنبه

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

انقلاب اسلامی ایران

24 پزشکی

انقلاب اسلامی ایران

15 پزشکی

سه شنبه

مطالعه و پژوهش

مشاوره دانشجویی

مشاوره دانشجویی

مطالعه و پژوهش

چهارشنبه

مطالعه و پژوهش

مشاوره دانشجویی

مشاوره دانشجویی

مطالعه و پژوهش

 
cv
دکتر علی غلامی دهقی

ايام هفته

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

مطالعه و پژوهش

مشاوره دانشجویی

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

15 پزشکی

مطالعه و پژوهش

يكشنبه

شورای گروه

تاریخ امامت

11 پزشکی

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

دوشنبه

تاریخ تحلیلی اسلام

7 پزشکی

مشاوره دانشجویی

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

سه شنبه

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

7 پرستاری

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

3 دندانپزشکی

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

چهارشنبه

مطالعه و پژوهش

مشاوره دانشجویی

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

 
cv
دکتر علیرضا امینی

ايام هفته

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

مطالعه و پژوهش

--

--

مطالعه و پژوهش

يكشنبه

شورای گروه

--

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

دوشنبه

--

تفسیر قرآن

دندانپزشکی

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

سه شنبه

--

--

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

چهارشنبه

مطالعه و پژوهش

--

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

 
cv
دکتر محمود ایوبی

ايام هفته

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

تفسیر موضوعی قرآن

13 پرستاری

تاریخ تحلیلی اسلام

1 پرستاری

تفسیر موضوعی قرآن

34 پزشکی

مطالعه و پژوهش

يكشنبه

جلسه شورای گروه

مشاوره دانشجویی

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

دوشنبه

مشاوره دانشجویی

مطالعه و پژوهش

تفسیر موضوعی قرآن

12 پزشکی

مطالعه و پژوهش

سه شنبه

تفسیر موضوعی قرآن

2 پرستاری

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

چهارشنبه

مشاوره دانشجویی

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

 
cv

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir