اعضای هیات علمی گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/11/21-9:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر محل الصاق عکس
2 دکتر محمد مظاهری

http://isid.research.ac.ir/Mohammad_Mazaheri

 

1 دکتر محبوبه والیانی http://isid.research.ac.ir/Mahboubeh_Valiani

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir