اعضای هیات علمی گروه روانشناسی سلامت

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/09/11-8:06
Printer-friendly versionPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
دکتر امراله ابراهیمی دکترای روانشناسی a_ebrahimi@med.mui.ac.ir  
دکتر فاطمه زرگر دکترای روانشناسی بالینیf.zargar@med.mui.ac..ir  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir