اعضای هیات علمی گروه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/04/16-7:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
1

 دکتر شهناز اسکندری

http://isid.research.ac.ir/Person.php?personId=14143837

2

دکتر آذر برادران

http://isid.research.ac.ir/Azar_Baradaran

3

دکتر میترا حیدرپور

http://isid.res+earch.ac.ir/Mitra_Heidarpour

4

دکتر مریم درخشان

http://isid.research.ac.ir/Maryam_Derakhshan

5

دکتر پروین رجبی

http://isid.research.ac.ir/Person.php?personId=107514

6 دکتر مریم سلطان  https://isid.research.ac.ir/Maryam_Soltan
7

دکتر محمدحسین صانعی

http://isid.research.ac.ir/MohammadHossein_Sanei

8

دکتر اردشير طالبي

http://isid.research.ac.ir/Ardeshir_Talebi

9

دکتر پروین محزونی

http://isid.research.ac.ir/Parvin_Mahzouni

10

دکتر فرشته محمدي زاده

http://isid.research.ac.ir/Fereshteh_Mohammadizadeh

11 دکتر بهنوش محمدی  http://isid.research.ac.ir/Behnoosh_MohammadiJazi
12

دکتر مژگان مختاري

http://isid.research.ac.ir/Mojgan_Mokhtari

13

 دکتر پردیس نعمت الهی

http://isid.research.ac.ir/Pardis_Nematollahi

14

 دکتر آذر نعیمی

http://isid.research.ac.ir/Azar_Naimi

15

دکتر پگاه هدایت

http://isid.research.ac.ir/Pegah_Hedayat

 
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir