اعضای هیات علمی پیوسته گروه اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/06/02-7:56
Printer-friendly versionPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
1 آقای دکتر بهزاد شمس CV

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir