اعضای هیئت علمی گروه کودکان عفونی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/10/02-7:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
دكتر منيرالسادات عمادالاسلامي CV
دكتر حميد رحيمي CV
دكتر سيدناصرالدين مصطفوي CV
دکتر زهرا پورمقدس CV

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir