اعضای معاونت

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/10/18-8:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت در معاونت شماره تلفن عکس
 دکتر مجید محمدی زاده  فوق تخصص نوزادان  معاون آموزش تخصصی و فوق تخصصی 37929047
مسعود برومند لیسانس مسئول آموزش تخصصی و فوق تخصصی 37929058  
فاطمه شکرین لیسانس کارشناس 37929006  
حسین شکل آبادی دیپلم کمک کارشناس 37929006  
پروین فانی دیپلم کمک کارشناس 37929006  
نفیسه خاصه تراش فوق لیسانس کارشناس 37929006  
اکرم راوش دیپلم متصدی اموردفتری 37929006  
اعظم السادات شاملی فوق دیپلم کمک کارشناس و مسئول سایت 37929006  
فریناز علی بیگ دیپلم متصدی امور دفتری 37929006  
نسیم کریم پور دیپلم مسئول دفتر معاونت آموزش تخصصی 37929047  
فرزانه دریکوند کارشناسی ارشد کارشناس 37929006  

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir