اعضائ هیئت علمی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/08/17-7:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر
 دکتر زهرا دانا سیادت CV
 دکتر سید احمد محمودیان CV
 دکتر رضا خدیوی CV
 دکتر زیبا فرج زادگان CV
 دکتر احمد رضا زمانی CV
 دکتر رضا روز بهانی CV
 دکتر پرستو گلشیری CV
 دکتر علیرضا صفائیان CV
دکتر علیرضا مرتضوی  CV
دکتر آرمیندخت شاهثنایی CV
دکتر آناهیتا بابک CV
دکتر نرگس معتمدی CV
دکتر نگاه توکلی فرد CV
دکتر حوریه انصاری CV

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir