اعضاء

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/24-8:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 
اعضاء کمیته تخصصی نشر پایه سلامت دانشکده پزشکی
دبیر کمیته : دکتر محمد مردانی

آقایان : دکتر محمد شانئی - دکتر حسین حجازی - دکتر مسعود ریسمانچیان - دکتر حمید رضا پور زمانی - دکتر حسین شهنازی - دکتر علیرضا عندلیب - دکتر حسین یوسفی - دکتر حسین خان احمد - دکتر رضا امانی - دکتر مهرداد زینلیان-

خانم ها :دکتر زیبا رجایی - دکتر فرشته زمانی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir