اعضاء

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/05/16-10:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع

اعضای شورای نویسندگان مجله دانشکده پزشکی

سردبیر مجله : دکتر رضا خدیوی

   دکتر امید احمدی ،دکتر افسون امامی، دکتر محمد امامی ،دکتر محمد حسین ایزد پناهی،دکتر علی کچویی

              دکتر سعید ابریشم کار،دکتر مهدی کاظمی،دکتر آتوسا ادیبی،دکتر مجید برکتین،دکتر رضا باقریان                      

          دکتر جعفر گلشاهی،دکتر علیرضا عندلیب ،دکتر بهروز عطایی،دکتر علیرضا پیمان   ،دکتر احمد چیت ساز          

         دکتر محمد مردانی،  دکتر غلامرضا معصومی،دکتر مهریار مهرکش، دکتر غلامرضا خیرآبادی                             

             دکتر ولی ا... مهرزاد، دکتر سید مرتضی حیدری،دکتر مجید خیراللهی، دکتر فرشته محمدی زاده                         

    دکتر رضا خدیوی،دکتر طوبی مومن،دکتر مهسا خدادوستان،دکتر عظیم هنرمند،دکتر بابک وحدت پور              

دکتر حاجیه قاسمیان صفائیه ،دکتر علیرضا خسروی،دکتر رضا روزبهانی،دکتر محمد های نورایی،دکتر حمید فشارکی

دکتر شهناز رضوی،دکتر مهدی راستی، دکتر مهرداد رقاع، دکتر صفورا روح الامین، دکتر مهناز رعایایی

 مریم راداحمدی ،دکتر پرهام رئیسی ،دکتر منصور شعله ور،  دکتر زهرا غیور ،  دکتر گیتا فقیهی ،

                دکتر داریوش شهبازی،

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir