اعضاء

تاریخ ایجاد شنبه,1398/03/11-6:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی رشته و مدرک تحصیلی سمت شماره تلفن عکس
دکتر پرهام رئیسی دکتری تخصصی - فیزیولوژی معاون آموزشی تحصیلات تکمیلی 3792-9106
دکتر پروانه نیک پور دکتری تخصصی - ژنتیک ملکولی

مشاور معاون تحصیلات تکمیلی 

9143

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی(گروه اول)

دکتر حسین خان احمد دکتری تخصصی - بیوتکنولوژی پزشکی عضو شورای تحصیلات تکمیلی 9197
دکتر سید حسین حجازی دکتری تخصصی - انگل شناسی پزشکی
 
عضو شورای تحصیلات تکمیلی
 
9173
دکتر زیبا رجایی دکتری تخصصی _ فیزیولوژی پزشکی عضو شورای تحصیلات تکمیلی 9181
دکتر روشنک ابوترابی دکتری تخصصی _ علوم تشریحی عضو شورای تحصیلات تکمیلی 9163
دکتر علیرضا عندلیب دکتری تخصصی _ ایمنولوژی پزشکی عضو شورای تحصیلات تکمیلی 9097
دکتر حسین فاضلی دکتری تخصصی - باکتری شناسی عضو شورای تحصیلات تکمیلی 9039
دکتر احمد شانئی دکتری تخصصی _ فیزیک پزشکی عضو شورای تحصیلات تکمیلی 9080
دکتر محمد رضا شریفی دکتری تخصصی- پزشکی ملکولی عضو شورای تحصیلات تکمیلی 9037
دکتر محمد ابطحی دکتری تخصصی _ حشره شناسی پزشکی عضو شورای تحصیلات تکمیلی 9110
دکتر محمد مظاهری دکتری تخصصی _طب ایرانی عضو شورای تحصیلات تکمیلی-شاغل در بیمارستان امین 34474246
دکتر حوریه انصاری دکتری تخصصی - پزشکی اجتماعی عضو شورای تحصیلات تکمیلی 8110

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی(گروه دوم)

دکتر مریم راد احمدی دکتری تخصصی - فیزیولوژی پزشکی عضو شورای تحصیلات تکمیلی 9176
دکتر حسین خان احمد دکتری تخصصی - بیوتکنولوژی پزشکی عضو شورای تحصیلات تکمیلی 9197
دکتر مجید خیراللهی دکتری تخصصی - ژنتیک پزشکی عضو شورای تحصیلات تکمیلی 9086
دکتر فرخنده پورسینا دکتری تخصصی - باکتری شناسی عضو شورای تحصیلات تکمیلی 9072
دکتر عباسعلی اسکندریان دکتری تخصصی - انگل شناسی پزشکی عضو شورای تحصیلات تکمیلی 9118
دکتر سید حسین میرهندی دکتری تخصصی -قارچ شناسی عضو شورای تحصیلات تکمیلی 9165
دکتر ناظم قاسمی دکتری تخصصی - بافت شناسی و جنین شناسی عضو شورای تحصیلات تکمیلی 9156
دکتر مزدک گنجعلی خان حاکمی دکتری تخصصی - ایمنولوژی پزشکی عضو شورای تحصیلات تکمیلی 9082
دکتر محمد رضا سلامت دکتری تخصصی - فیزیک پزشکی عضو شورای تحصیلات تکمیلی 9080
دکتر امیر میرمحمدصادقی فوق تخصص- جراحی قلب عضو شورای تحصیلات تکمیلی    
دکتر ندا توکلی دکتری تخصصی - پزشکی اجتماعی عضور شورای تحصیلات تکمیلی 8110

کارمندان معاونت

سیمه جانقربان کارشناس - مدیریت دولتی

کارشناس

takmili.edu@med.mui.ac.ir

9106  
مینا فصیحی کارشناس - مترجمی زبان انگلیسی کارشناس

basic-edu@mui.ac.ir

9108  
مینا مختاری کارشناس - تاریخ

کارشناس

education2@med.mui.ac.ir

9109  
بهشته نامداری کارشناس - بهداشت کارشناس 9107  
فریبا شاهزیدی دیپلم -فرهنگ و ادب ماشین نویس 9106  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir