اعضاء

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/04/04-7:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی رشته و مدرک تحصیلی سمت شماره تلفن عکس
دکتر نپتون سلطانی دکتری تخصصی - فیزیولوژی معاون آموزشی تحصیلات تکمیلی 3792-9106
دکتر وجیهه کرباسی زاده دکتری تخصصی مشاور معاون تحصیلات تکمیلی 3792-9069

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی

دکتر علیرضا عندلیب دکتری تخصصی _ ایمنولوژی پزشکی گروه ایمنی شناسی 9097
دکتر بهرام نصر اصفهانی دکتری تخصصی - گروه باکتری و ویروس شناسی 9093
دکتر رسول صالحی دکتری تخصصی- بیولوژی مولکولی گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی 9087
دکتر محمد مظاهری دکتری تخصصی _طب ایرانی گروه طب ایرانی

8153

8155

دکتر علی والیانی دکتری تخصصی - علوم تشریحی گروه علوم تشریحی 9160
دکتر احمد شانئی دکتری تخصصی _ فیزیک پزشکی   9080
دکتر محمدرضا شریفی

دکتری حرفه ای،

دکتری تخصصی فیزیولوژی

گروه فیزیولوژی

 

9180
دکتر زهرا غیور نجف آبادی دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی گروه قارچ و انگل شناسی 9171

کارمندان معاونت

سیمه جانقربان کارشناس - مدیریت دولتی

کارشناس

takmili.edu@med.mui.ac.ir

9106  
مینا فصیحی کارشناس - مترجمی زبان انگلیسی کارشناس

basic-edu@mui.ac.ir

9108  
مینا مختاری کارشناس - تاریخ

کارشناس

education2@med.mui.ac.ir

9109  
بهشته نامداری کارشناس - بهداشت کارشناس 9107  
مجتبی یوسفی کارشناس ارشد- مدیریت فرهنگی کارشناس 9061  
فریبا شاهزیدی دیپلم -فرهنگ و ادب ماشین نویس 9106  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir