اعضاء هیات علمی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/09/20-10:51
Printer-friendly versionPDF version

نام و نام خانوادگی

اطلاعات بیشتر

عکس

دکتر مرتضی آبدار

CV

دکتر امیر حسین ازهری

CV

دکتر افشین امیرپور

CV

دکتر علی پورمقدس

CV

دکتر مسعود پورمقدس

CV

دکتر فائزه تابش

CV

دکتر مرضیه تاجمیرریاحی

CV

دکتر رامین حیدری

CV

دکتر علیرضا خسروی

CV

دکتر فرشاد روغنی

CV

دکتر ریحانه زوار

CV

دکتر هومن دهقان CV

دکتر اعظم سلیمانی

CV

دکتر فرشته ستار CV

دکتر داود شفیعی

CV

دکتر حسن شمیرانی

CV

دکتر جواد شهابی

CV

دکتر حمید صانعی

CV

دکتر نضال صراف زادگان

CV

دکتر سید محمد کرمانی

CV

دکتر جعفر گلشاهی CV

دکتر محمد گرک یراقی

CV

دکتر محمد هادی منصوری

CV

دکتر علی نصری نصرآبادی

CV

دکتر سید محمد هاشمی

CV

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir