اعضاء هیات علمی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد جمعه,1399/05/17-7:55
Printer-friendly versionPDF version
ردیف

نام و نام خانوادگی

اطلاعات بیشتر

عکس

1

دکتر مرتضی آبدار

CV

نوپا

2

دکتر امیر حسین ازهری

CV

نوپا

3

دکتر افشین امیرپور

CV

نوپا

4

دکتر علی پورمقدس

CV

نوپا

5

دکتر فائزه تابش

CV

نوپا

6

دکتر مرضیه تاجمیرریاحی

CV

نوپا

7 دکتر زهرا تیموری

CV

نوپا

8 دکتر کیان حشمت

 

CV

نوپا

9

دکتر رامین حیدری

CV

نوپا

10

دکتر علیرضا خسروی

CV

نوپا

11

دکتر فرشاد روغنی

CV

نوپا

12

دکتر ریحانه زوار

CV

نوپا

13 دکتر منیژه دانش

CV

نوپا

14 دکتر هومن دهقان

CV

نوپا

15

دکتر اعظم سلیمانی

CV

نوپا

16 دکتر فرشته ستار

CV

نوپا

17

دکتر داود شفیعی

CV

نوپا

18

دکتر حسن شمیرانی

CV

نوپا

19

دکتر جواد شهابی

CV
20

دکتر حمید صانعی

CV

نوپا

21

دکتر نضال صراف زادگان

CV

نوپا

22

دکتر سید محمد کرمانی

CV

نوپا

23 دکتر جعفر گلشاهی

CV

نوپا

24

دکتر محمد گرک یراقی

CV

نوپا

25

دکتر محمد هادی منصوری

CV

نوپا

26

دکتر علی نصری نصرآبادی

CV

نوپا

27

دکتر سید محمد هاشمی

CV

نوپا

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir