اعضاء هیئت علمی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/11/19-9:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی برنامه هفتگی اطلاعات بیشتر عکس
دکتر مهناز اتحادتوکل   cv  
 دکترمحمدباقرتوکلی برنامه هفتگی CV
دکتر کیوان جباری برنامه هفتگی CV
 دکتر محمدرضا سلامت برنامه هفتگی CV
 دکتر داریوش شهبازی برنامه هفتگی CV
دکتر پروانه شکرانی برنامه هفتگی CV
دکتر احمد شانئی برنامه هفتگی CV
دکتر ایرج عابدی   cv  
دکتر مسعود مصلحی برنامه هفتگی CV

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir