اعضای هیئت علمی گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/07/27-10:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

ردیف نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

     تلفن

               اطلاعات بیشتر

 
1

دکتر فرخنده پورسینا

poursina@med.mui.ac.ir

استادیار

37929072

http://isid.research.ac.ir/Farkhondeh_Poursina

                         برنامه هفتگی

2

 دکتر حسن شجاعی

shojaei@med.mui.ac.ir

استاد

37929119

http://isid.research.ac.ir/Hasan_Shojaei

                         برنامه هفتگی

3

دکتر حسین فاضلی

h_fazeli@med.mui.ac.ir

استاد

37929039

http://isid.research.ac.ir/Hossein_Fazeli

                         برنامه هفتگی

4

دکتر جمشید فقری

faghri@med.mui.ac.ir

دانشیار

37929021

http://isid.research.ac.ir/Jamshid_Faghri

                         برنامه هفتگی

5

دکتر وجیهه کرباسی زاده

v.karbasi@med.mui.ac.ir

استادیار

37929069

http://isid.research.ac.ir/Vajihe_Karbasizadeh

                         برنامه هفتگی

6

دکتر شراره مقیم

moghim@med.mui.ac.ir

استاد

37929013

http://isid.research.ac.ir/Sharareh_Moghim

                         برنامه هفتگی

7

دکتر داود منصوری

mansuryd@med.mui.ac.ir

استادیار

ضریب k

37929098

http://isid.research.ac.ir/Davood_Mansury

                         برنامه هفتگی

8

 دکتربهرام نصر اصفهانی

nasr@hlth.mui.ac.ir

استاد

37929093

http://isid.research.ac.ir/Bahram_NasrEsfahani

                         برنامه هفتگی

9

دکتر تهمینه نریمانی

narimani@med.mui.ac.ir

استادیار

37929147

https://isid.research.ac.ir/Tahmineh_Narimani

                         برنامه هفتگی

10

 دکتر سید اصغر هوایی

havaei@med.mui.ac.ir

 

استاد

37929078

http://isid.research.ac.ir/SeyedAsghar_Havaei

                         برنامه هفتگی

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir