اعضای هیئت علمی گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/11/14-7:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن   اطلاعات بیشتر

دکتر فرخنده پورسینا

poursina@med.mui.ac.ir

استادیار

37929072

http://isid.research.ac.ir/Farkhondeh_Poursina

 دکتر حسن شجاعی

shojaei@med.mui.ac.ir

استاد

37929119

 http://isid.research.ac.ir/Hasan_Shojaei

دکتر حسین فاضلی

h_fazeli@med.mui.ac.ir

استاد

37929039

http://isid.research.ac.ir/Hossein_Fazeli

دکتر جمشید فقری

faghri@med.mui.ac.ir

دانشیار

37929021

http://isid.research.ac.ir/Jamshid_Faghri

دکتر وجیهه کرباسی زاده

v.karbasi@med.mui.ac.ir

استادیار

37929069

http://isid.research.ac.ir/Vajihe_Karbasizadeh

دکتر شراره مقیم

moghim@med.mui.ac.ir

استاد

37929013

http://isid.research.ac.ir/Sharareh_Moghim

 دکتربهرام نصر اصفهانی

nasr@hlth.mui.ac.ir

استاد

37929093

http://isid.research.ac.ir/Bahram_NasrEsfahani

دکتر تهمینه نریمانی

narimani@med.mui.ac.ir

استادیار

37929147

 

 دکتر سید اصغر هوایی

havaei@med.mui.ac.ir

 

استاد

37929078

http://isid.research.ac.ir/SeyedAsghar_Havaei

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir