اعضای هیئت علمی گروه میکروب شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/14-11:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن   اطلاعات بیشتر

 دکتربهرام نصر اصفهانی

nasr@hlth.mui.ac.ir

استاد

37929093

 CV

 دکتر سید اصغر هوایی

havaei@med.mui.ac.ir

استاد

37929078

 CV

 دکتر حسن شجاعی

h_shojaei@idrc.mui.ac.ir

استاد

37929119

 CV

دکتر جمشید فقری

faghri@med.mui.ac.ir

دانشیار

37929021

 CV

دکتر شراره مقیم

moghim@med.mui.ac.ir

دانشیار

37929013

 CV

دکتر حسین فاضلی

h_fazeli@med.mui.ac.ir

دانشیار

37929039

 CV 

دکتر فرخنده پورسینا

poursina@med.mui.ac.ir

استادیار

37929072

 CV

دکتر وجیهه کرباسی زاده

v.karbasi@med.mui.ac.ir

استادیار

37929069

CV

دکتر تهمینه نریمانی

narimani@med.mui.ac.ir

37929147 مشمول تعهدات

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir