اعضاء هیئت علمی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/02/11-21:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
1

دکتر محمد رضا شریفی

Prof. Mohammad Reza Sharifi

CV

رایانامه: sharifi@med.mui.ac.ir

شماره تماس: 37929180

2

دکتر حجت اله علایی

Prof. HojjatAllah Alaei

CV

رایانامه: alaei@med.mui.ac.ir

شماره تماس: 37929007

3

دکتر مهدی نعمت بخش

Prof. Mehdi Nematbakhsh

CV

رایانامه: nematbakhsh@med.mui.ac.ir

شماره تماس: 37929019

4

دکتر علی نسیمی

Prof. Ali Nasimi

CV

رایانامه: nasimi@med.mui.ac.ir

شماره تماس: 37929084

5

دکتر علی اصغر پورشانظری

Prof. Ali Asghar Pourshanazari

CV

رایانامه: aapoursha@gmail.com

شماره تماس: 37929014

6

دکتر شقایق حق جو جوانمرد

Prof. Shaghayegh Haghjooy Javanmard

CV

رایانامه: sh_haghjoo@med.mui.ac.ir

شماره تماس: 37929014

7

دکتر نپتون سلطانی

Prof. Nepton Soltani

CV

رایانامه: solnep2002@yahoo.com

شماره تماس: 37929019

 
8

دکتر پرهام رئیسی

Prof. Parham Reisi

CV

رایانامه: p_reisi@med.mui.ac.ir

شماره تماس: 37929033

9

دکتر زیبا رجایی

Dr. Ziba Rajaei

CV

رایانامه: rajaeiz@med.mui.ac.ir

شماره تماس: 37929181

10

دکتر مریم راداحمدی

Dr. Maryam Radahmadi

CV

رایانامه: m_radahmadi@med.mui.ac.ir

شماره تماس: 37929176

11

دکتر مائده قاسمی

Dr. Maedeh Ghasemi

CV

رایانامه: ghasemi.m.ph@gmail.com

شماره تماس: 37929188

12

دکتر مریم ملک

Dr. Maryam Malek

CV

رایانامه: malek_m57@yahoo.com

malek.maryam@med.mui.ac.ir

شماره تماس: 37929187

13

دکتر آزاده یزدی

Dr. Azadeh Yazdi

CV

رایانامه:

62a.yazdi@gmail.com

شماره تماس: 37929188

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir