اعضاء هیئت علمی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/02/30-7:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
1

دکتر روشنک ابوترابی

مرتبه علمی:  استاد

برنامه هفتگی

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

رایانامه: abutorabi AT med.mui.ac.ir

شماره تماس: 37929104

2

دكتر ابراهيم اسفندياری

مرتبه علمی: استاد

CV

برنامه هفتگی

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

رایانامه: esfandiari AT med.mui.ac.ir

شماره تماس: 37929150

3

دکتر نوشین امیرپور

مرتبه علمی:  استادیار

برنامه هفتگی

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

رایانامه: amirpour AT med.mui.ac.ir

شماره تماس: 37929152

4

علی اکبر آقابابایی

مرتبه علمی: مربی

برنامه هفتگی

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

رایانامه:

شماره تماس: 37929043

 
5

دکتر حمید بهرامیان

مرتبه علمی: دانشیار

برنامه هفتگی

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

رایانامه: bahramian AT med.mui.ac.ir

شماره تماس: 37929043

6

دكترغلامرضا دشتي رحمت آبادي

مرتبه علمی: دانشیار

برنامه هفتگی

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

رایانامه: dashti AT med.mui.ac.ir

شماره تماس:37929040

7

دکتر عباسعلی ربیعی

مرتبه علمی: استادیار

برنامه هفتگی

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

رایانامه: ab_rabiei AT med.mui.ac.ir

شماره تماس: 37929003

8

دکتر بهمن رشیدی

مرتبه علمی: استاد

برنامه هفتگی

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

رایانامه: rashidi AT med.mui.ac.ir

شماره تماس: 37929151

9

دكتر شهناز رضوي

مرتبه علمی: استاد

برنامه هفتگی

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

رایانامه: razavi AT med.mui.ac.ir

شماره تماس: 37929055

10

شیرین رئیسی

مرتبه علمی: مربی

برنامه هفتگی

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

رایانامه:

شماره تماس: 37929159

 
11

دکتر گیتی زرین فرد

مرتبه علمی: استادیار

برنامه هفتگی

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

رایانامه:

شماره تماس: 37929104

12

دکتر میترا سلیمانی

مرتبه علمی:  استادیار

CV

برنامه هفتگی

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

رایانامه: soleimani AT med.mui.ac.ir

شماره تماس: 37929159

13

دکتر حسین صادقی

مرتبه علمی: استادیار

CV

برنامه هفتگی

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

رایانامه: 

شماره تماس: 37929003

14

دکتر حسین صالحی

مرتبه علمی:  دانشیار

CV

برنامه هفتگی

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

رایانامه:

شماره تماس: 37929157

15

دکتر ناظم قاسمی

مرتبه علمی:  استادیار

CV

برنامه هفتگی

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

رایانامه:

شماره تماس: 37929155

16

 

دکتر فرهاد گلشن ایرانپور

مرتبه علمی: دانشیار

CV

برنامه هفتگی (مرخصی)

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

رایانامه:

شماره تماس: 37929155

17

 دکتر محمد مردانی

مرتبه علمی: استاد

CV

برنامه هفتگی

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

رایانامه: mardani AT med.mui.ac.ir

شماره تماس: 37929056

18

 دکتر فاطمه سادات مصطفوی

مرتبه علمی:  استادیار 

 CV

برنامه هفتگی

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

رایانامه:

شماره تماس: 37929154

19

دکتر علی والیانی

مرتبه علمی: دانشیار

CV

برنامه هفتگی

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

رایانامه: valiani AT med.mui.ac.ir

شماره تماس: 37929160

20

دکتر بتول هاشمی بنی 

مرتبه علمی: استاد

CV

برنامه هفتگی

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

رایانامه: hashemibeni AT med.mui.ac.ir

شماره تماس: 37929153

/sites/default/files/users/anatomy/Mr.Aghababaeinim29899_0.pdfروانشناسی سلامت

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir