اعضاء هیئت علمی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/05/20-9:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس

دكتر ابراهيم اسفندياری

Prof.MD.Esfandiari

CV

 دکتر محمد مردانی

Prof. Mardani

CV

دکتر حمید بهرامیان

Dr.Bahramian

CV

دکتر روشنک ابوترابی

Dr.Aboutorabi

CV

دکتر عباسعلی ربیعی

Dr.Rabiei

CV

دكترغلامرضا دشتي رحمت آبادي

Dr.Dashti

CV

دکتر علی والیانی

Dr.Valiani

CV

دکتر مهدی نیکبخت

Prof. Nikbakht

CV

دکتر حسین صادقی

Dr.Sadeghi

CV

دكتر شهناز رضوي

Dr.Razavi

CV

دکتر بهمن رشیدی

Dr.Rashidi

CV

دکتر بتول هاشمی بنی 

Dr.Hashemi beni

CV

دکتر حسین صالحی

Dr.Salehi

CV

دکتر فرهاد گلشن ایرانپور

Dr.Golshan iranpour

CV

دکتر نوشین امیرپور

Dr.Amirpour

CV

 دکتر فاطمه سادات مصطفوی

Dr.Mostafavi

 CV

دکتر میترا سلیمانی

Dr.Soleimani

CV

دکتر ناظم قاسمی

Dr.Ghasemi

CV

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir