اعضاء هیئت علمی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/23-11:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس

دكتر ابراهيم اسفندياری

Prof.MD.Esfandiari

مرتبه علمی: استاد

CV

برنامه هفتگی

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

ایمیل: esfandiari@med.mui.ac.ir

 دکتر محمد مردانی

Prof. Mardani

مرتبه علمی: استاد

CV

برنامه هفتگی

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

ایمیل: mardani@med.mui.ac.ir

دکتر روشنک ابوترابی

Prof. Aboutorabi

مرتبه علمی:  استاد

CV

برنامه هفتگی

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

ایمیل: abutorabi@med.mui.ac.ir

دكتر شهناز رضوي

Prof. Razavi

مرتبه علمی: استاد

CV

برنامه هفتگی

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

ایمیل: razavi@med.mui.ac.ir

دکتر مهدی نیکبخت

Prof. Nikbakht

مرتبه علمی: استاد

CV

برنامه هفتگی

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

ایمیل: nikbakht@med.mui.ac.ir

دکتر بهمن رشیدی

Prof. Rashidi

مرتبه علمی: استاد

CV

برنامه هفتگی

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

ایمیل: rashidi@med.mui.ac.ir

دکتر بتول هاشمی بنی 

Prof. Hashemi beni

مرتبه علمی: استاد

CV

برنامه هفتگی

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

ایمیل: hashemibeni@med.mui.ac.ir

دکتر علی والیانی

Dr.Valiani

مرتبه علمی: دانشیار

CV

برنامه هفتگی

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

ایمیل: valiani@med.mui.ac.ir

دكترغلامرضا دشتي رحمت آبادي

Dr.Dashti

مرتبه علمی: دانشیار

CV

برنامه هفتگی

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

ایمیل: dashti@med.mui.ac.ir

دکتر حمید بهرامیان

Dr.Bahramian

مرتبه علمی: دانشیار

CV

برنامه هفتگی

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

ایمیل: bahramian@med.mui.ac.ir

دکتر فرهاد گلشن ایرانپور

Dr.Golshan iranpour

مرتبه علمی: دانشیار

CV

برنامه هفتگی

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

ایمیل: 

دکتر حسین صالحی

Dr.Salehi

مرتبه علمی:  دانشیار

CV

برنامه هفتگی

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

ایمیل: 

دکتر عباسعلی ربیعی

Dr.Rabiei

مرتبه علمی: استادیار

CV

برنامه هفتگی

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

ایمیل: ab_rabiei@med.mui.ac.ir

دکتر حسین صادقی

Dr.Sadeghi

مرتبه علمی: استادیار

CV

برنامه هفتگی

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

ایمیل: 

دکتر نوشین امیرپور

Dr.Amirpour

مرتبه علمی:  استادیار

CV

برنامه هفتگی

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

ایمیل: amirpour@med.mui.ac.ir

 دکتر فاطمه سادات مصطفوی

Dr.Mostafavi

مرتبه علمی:  استادیار 

 CV

مرخصی

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

ایمیل: 

دکتر میترا سلیمانی

Dr.Soleimani

مرتبه علمی:  استادیار

CV

برنامه هفتگی

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

ایمیل: 

دکتر ناظم قاسمی

Dr.Ghasemi

مرتبه علمی:  استادیار

CV

برنامه هفتگی

دریافت CV از طریق اتصال به نوپا

ایمیل: 

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir