اعضاء هیئت علمی گروه پوست

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/05/07-5:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
رديف نام ونام خانوادگي اطلاعات بيشتر
1  دكتر علي اصيليان https://isid.research.ac.ir/Ali_Asilian
2 دكتر فريبا ايرجي https://isid.research.ac.ir/Fariba_Iraji
3  دكتر ذبيح الله شاهمرادي https://isid.research.ac.ir/Zabihollah_Shahmoradi
4 دكتر فرحناز فاطمي https://isid.research.ac.ir/Farahnaz_FatemiNaeini
5 دكتر گيتا فقيهي https://isid.research.ac.ir/Gita_Faghihi
6 دكترفاطمه مختاري  https://isid.research.ac.ir/Fatemeh_Mokhtari
7 دكتراميرحسين سيادت https://isid.research.ac.ir/AmirHossein_Siadat
 
8 دکتر فاطمه محقق https://isid.research.ac.ir/Fatemeh_Mohaghegh
9 دکتر مینا صابر https://isid.research.ac.ir/Mina_Saber
10 دكتر نازيلا پوستيان https://isid.research.ac.ir/Nazila_Poustian

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir