اعضاء معاونت امور هیات علمی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/07/13-9:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی سمت در معاونت رشته و مدرک تحصیلی شماره تماس عکس
دکتر نسترن ایزدی مود  معاون امور هیئت علمی و روابط بین دانشگاهی و بین الملل متخصص سم شناسی بالینی 37929096

محمدرضا کیان مهر کارشناس امور هیات علمی  کارشناسی ارشد 37929077
واحد امور جذب هیات علمی و تعهدات
دکتر نپتون سلطانی مدیر اجرایی واحد جذب فراخوان هیات علمی دکتری تخصصی فیزیولوژی 37929096
دکتر نفیسه اسمعیل عضو شورای معاونت امور هیات علمی دکتری تخصصی ایمنی شناسی 37929096
دکتر مائده قاسمی عضو شورای معاونت امور هیات علمی دکتری تخصصی فیزیولوژی 37929096
واحد امور بین الملل
دکتر نپتون سلطانی مدیر روابط بین الملل

دکتری تخصصی فیزیولوژی

37929096
دکتر فاطمه سادات مصطفوی عضو شورای معاونت امور هیات علمی پزشک و دکتری تخصصی علوم تشریحی 37929096
مریم محمدی فرد کارشناس روابط بین الملل کارشناسی ارشد آی تی 37929096
واحد بین دانشگاهی
دکتر صدیقه صابری مدیر روابط بین دانشگاهی دکتری تخصصی قارچ و انگل 37929096
واحد ارتقاء
دکتر حمید بهرامیان دبیر کمیته منتخب دکتری تخصصی علوم تشریحی 37929096
الهام فرازمند کارشناس کمیته ارتقا کاردانی 37929096  
واحد امور رفاهی
دکتر رسول محمدی مدیر امور رفاهی هیات علمی دکتری تخصصی قارچ و انگل 37929096
واحد فرهیختگان
دکتر بهجت السادات مویدی رئیس دفتر فرهیختگان

دکتری تخصصی ایمنی شناسی

 

37929068
زهره حجت الاسلامی مسئول دفتر  واحد فرهیختگان دیپلم 37929068
واحد اداری
رسول ناظمی کارشناس امور هیات علمی کارشناس معارف اسلامی گرایش حقوق 37929048
حجت اله بهرامیان

مسئول دفتر

دیپلم 

37929096

 

 

4

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir