اعضاء معاونت امور هیات علمی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/05/26-6:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی سمت در معاونت رشته و مدرک تحصیلی شماره تماس عکس
دکتر حمید رحیمی  معاون امور هیئت علمی و روابط بین دانشگاهی و بین الملل فوق تخصصی عفونی اطفال 37929096

محمدرضا کیان مهر کارشناس امور هیات علمی  کارشناسی ارشد 37929077
حمید رضا سعید فر کارشناس امور هیات علمی کارشناسی 37929077
واحد امور جذب هیات علمی و تعهدات
دکتر فرهاد حیدری مدیر اجرایی واحد جذب فراخوان هیات علمی متخصص طب اورژانس 37929096
دکتر فاطمه مختاری مشاور امور جذب هیات علمی متخصص پوست 37929096
 واحد امور بین الملل و بین دانشگاهی
دکتر کیهان گلشنی مدیر روابط بین الملل

متخصص طب اورژانس

37929096
مریم محمدی فرد کارشناس روابط بین الملل کارشناسی ارشد آی تی 37929096
واحد ارتقاء
دکتر حمید بهرامیان دبیر کمیته منتخب دکتری تخصصی علوم تشریحی 37929096
الهام فرازمند کارشناس کمیته ارتقا کاردانی 37929096  
واحد امور رفاهی
دکتر رسول محمدی مدیر امور رفاهی هیات علمی دکتری تخصصی قارچ و انگل 37929096
واحد فرهیختگان
دکتر بهجت السادات مویدی رئیس دفتر فرهیختگان

دکتری تخصصی ایمنی شناسی

 

37929068
زهره حجت الاسلامی مسئول دفتر  واحد فرهیختگان دیپلم 37929068
واحد اداری
حجت اله بهرامیان

مسئول دفتر

دیپلم 

37929096

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir