اعضاء معاونت اداری مالی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/05/07-7:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سمت -  وظایف رشته و مدرک تحصیلی شماره تماس عکس
دکتر بتول هاشمی بنی مشاور معاون اداری مالی  دکتری تخصصی علوم تشریحی 37929096
دکتر محمد ابطحی مدیر داخلی  دکتری تخصصی حشره شناسی 37929090
اکرم مظاهری مسئول دفتر اداری مالی دیپلم 37929000
مرضیه حسینی مسئول امور اداری کارشناس 37929000
حجت الله بهرامیان متصدی امور دفتری دیپلم 37929096

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir