اعضاء معاونت اداری مالی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/02/14-8:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سمت -  وظایف رشته و مدرک تحصیلی شماره تماس عکس
دکتر بتول هاشمی بنی مشاور معاون اداری مالی  دکتری تخصصی علوم تشریحی 37929096
دکتر سیدحسین میرهندی مشاور معاون اداری مالی در امور علوم پایه دکتری تخصصی انگل و قارچ شناسی 37929096
محمدرضا کیان مهر مدیر داخلی  کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی 37929090
اکرم مظاهری مسئول دفتر اداری مالی دیپلم 37929000
مرضیه حسینی مسئول امور اداری کارشناس 37929000
حجت الله بهرامیان متصدی امور دفتری دیپلم 37929096

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir