اعضاء

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/07/16-10:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع

دبیر شورا: دکتر علیرضا صفائیان
اعضاء شورای پژوهشی

آقایان :

دکتر محمد امامی - دکتر غلامرضا خیرآبادی - دکتر کیهان گلشنی - دکتر کیوان  بصیری - دکتر علیرضا پیمان - دکتر مهرداد محمدی - دکتر علی عندلیب - دکتر عظیم هنرمند - دکتر حسین قضاوی  - دکتر بهروز عطایی -دکتر داریوش شهبازی- دکتر مسعود اعتمادی فر - دکتر آرمان اطرشی - دکتر علیرضا عندلیب -دکتر قضاوی- دکتر حسین فاضلی -دکتر مهرداد زینلیان- دکتر محمد مظاهری -دکتر صیادی
خانم ها:

دکتر پریسا طاهری - دکتر فرشته ستار - دکتر فردوس محرابیان -دکتر آذر نعیمی - دکتر گیتا فقیهی -دکترنادیا نجفی زاده - دکتر مریم مرادی - دکتر زهراغیور - دکتر زهرا امینی -دکتر مرضیه رضایی - دکتر روشنک ابوترابی -

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir