اطلاعیه امتحان آسکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/08/25-8:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
منابع ارتقاء سال 94
آنكال زنان مامايي دي ماه 93
تقسيم بندي دستياران زنان دي 93
کشیک دستیاران زنان و مامایی الزهرا و بهشتی بهمن 93 
تقسیم بندی دستیاران زنان بهمن 93
تقسیم بندی رزیدنت زنان فروردین 94
ژورنال و کلینیکال سال 94
کشیک رزیدنت فروردین 94
کشیک رزیدنتهای زنان خرداد 94
تقسیم بندی دستیاران زنان خرداد 94
تقسیم بندی دستیاران زنان خرداد 94
اصلاحیه ژورنال رزیدنتها سال 94
تقسیم بندی دستیاران تیر 94
اصلاحیه ژورنال و کلینیکال 94
تقسیم بندی دستیاران زنان مرداد 94
کشیک دستیاری زنان شهریور 94
گراند راند الزهرا شهریور 94
اصالاحیه گراند راند الزهرا شهریور 94
گراند راند بیمارستان بهشتی شهریور 94
تقسیم بندی دستیاران زنان مهر ماه 94
کشیک دستیاران زنان مهر 94
رفرنس های امتحان دستیاری  پایان مهر ماه
جدول امتحانات پایان ماه دستیاری زنان و مامایی
کشیک دستیاران زنان و مامایی آبان 94
تقسیم بندی دستیاران زنان ابان 94
کلینیکال و ژورنال 94
منابع آزمون ارتقای دستیاری زنان سال 95
تقسیم بندی دستیاران آذر ماه 94
کشیک دستیاران زنان آذر 94
تقسیم دستیاران زنان دی 94
کشیک دستیاران زنان دی ماه 94
اصلاحیه ژورنال و کلینیکال زنان دی ماه 94
کلاس آسکی دستیاری زنان و مامایی سال 94
اصلاحیه برنامه ژورنال و کلینیکال سال 94
مباحث امتحان کتبی دستیاری زنان پایان بهمن ماه 94
امتحان آسکی دستیاری سال 1 و 2
امتحان آسکی دستیاری سال 3 و4
منابع امتحان دستیاری پایان فروردین 95
کشیک دستیاران زنان اردیبهشت 95 الزهرا و بهشتی
اصلاحیه رفرنسهای  آزمون ارتقا 95
تقسیم بندی دستیاران اردیبهشت 95
کشیک دستیاران زنان و مامایی خرداد 95
اصلاحیه منابع ارتقا سال 95 دستیاری زنان
آنکال زنان تیر ماه 95
تقسیم بندی دستیاری زنان تیر ماه 95
کشیک دستیاران زنان مرداد 95
کشیک دستیاران زنان مهر ماه 95
تقسیم بندی دستیاران زنان مهر ماه 95
اصلاحیه ژورنال و کلینیکال نیمه دوم سال 95
اصلاحیه تقسیم بندی دستیاران زنان سال یک مهر ماه 95
ارتقا دستیاری سال 96

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir