اصفهان خیابان شهدای صفه مرکز آموزشی و درمانی الزهرا کد پستی:81746 شماره تلفن:03136201274 ایمیل :internal@med.mui.ac.ir

تاریخ ایجاد شنبه,1395/08/15-9:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

<p>تماس با گروه</p>

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir