اسلاید های گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/07/04-8:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 مدرس نام اسلاید
دکتر محمد رضا شریفی

Electrocardiography-1

Electrocardiography-2

Electrocardiography-3

Heart-1

Heart-2

Heart-3

دکتر حجت اله علایی

Sensory

Motor

Higher brain function

دکتر علی اصغر پورشانظری Cell Physiology

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir