اسلایدها

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/08/26-7:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام اسلاید نام تنظیم کننده مشاهده اسلاید
 bleeding    bleeding.ppt
 Hyperthermia    Hyperthermia.ppt
 Coma    Coma.pptx
GIB   GIB.ppt
HYDROCARBO   HYDROCARBO.ppt
AcuteCorona   AcuteCorona.ppt
EthylenGlycol   EthylenGlycol.ppt
NeaDrowning   NeaDrowning.pdf
acetaminophen    acetaminophen.ppt
 Alcoholoxicity    Alcoholoxicity.ppt
 EthylenGlycol    EthylenGlycol.ppt
 مقدمه ای بر آب والکترولیت در کودکان    2.ppt
 TCA    TCA.ppt
brainCT    brainCT.pps
Hypertension    Hypertension.ppt
seizure    seizure.ppt
Electrolytes    Electrolytes.pdf
ENTmergency    ENTmergency.ppt
 CXR    CXR.ppt
 DYSPNEA   DYSPNEA.ppt
 ChestPain    ChestPain.ppt
 Asthma    Asthma.ppt
 ATLS12    ATLS12.pptx
abdominalpain    abdominalpain.ppt
 Anaphylaxis    Anaphylaxis.ppt
 Methanol Toxicity    MethanolToxicity.pptx
 SHOCK    SHOCK.ppt
 COPD    COPD.ppt
 Ophthalmic    Ophthalmic.ppt
Fevechildren    Fevechildren.ppt
 Thoracic    Thoracic.pdf
آفت كشها    1.ppt
مسموميتها    2.ppt
Transport    Transport.pdf
اصول ونحوه برخورد در حوادث هسته ای فصل 1   3.pdf
اصول و نحوه برخورد در حوادث هسته ای فصل 2   6.pdf
اصول و نحوه برخورد در حوادث هسته ای فصل 3    2.pdf
اصول و نحوه برخورد در حوادث هسته ای فصل 4    1.pdf
اصول و نحوه برخورد در حوادث هسته ای فصل 5   5.pdf
اصول و نحوه برخورد در حوادث هسته ای فصل 6   4.pdf 
تیم درمان اضطراری در مدیریت بحران   DMAT3.doc 
 علائم باليني و درمان برخورد با پرتوهاي راديواكتيو و مواد شيميايي    

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir