اسلایدها

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/01/17-7:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام اسلاید نام تنظیم کننده مشاهده اسلاید
 Central Nervous SystemTumors in Children  Dr.Mina Tajvidi  Central Nervous system tumorsin Children.pdf
 Chemotherapy in prostate cancer  Dr.Mina Tajvidi  Chemotherapyinprostate cancer.pptx
 Endocrine therapy in breast cancer  Dr.Mina Tajvidi  Endocrinetherapyinbreast cancer.pptx
Epidemiology and risk factors for breast cancer Dr.Mina Tajvidi Epidemiologyandrisk factors for breastcancer.pptx
Epidemiology and risk factors for breast cancer Dr.Mina Tajvidi Epidemiologyandrisk factors for breast cancerpptx2011.pptx
Epidemiology and risk factors for esofagus cancer Dr.Mina Tajvidi Esopheguscancer.pptx
Epidemilogy and risk factors for Gastric cancer Dr.Mina Tajvidi Gastriccancer.pptx
update in metastatic breast cancer Dr.Mina Tajvidi metastaticbreastcancer.pptx
Radiotherapy in gastric cancer Dr.Mina Tajvidi Radiotherapyingastriccancer.pptx
Radiotherapy in prostate cancer Dr.Mina Tajvidi radiotherapyinprostatecancer.pptx
(chemotherapy&radiotherapy) Dr.Mina Tajvidi Treatmentformetastaticb ladder cancer.pptx
Adjuvant therapy for renal cell carcinoma Dr.Mina Tajvidi  treatmentofrenalcellcarcinoma.pptx
Chemotherapy of colon cancers Dr . Simin . Hemati CHEMOTHERAPY INCOLORE CTAlCANCER.pdf 
Bladder-Staging Dr.Hamid Emami  Bladder-Staging.pdf
Bladder-RT Dr.Hamid Emami Bladder-RT.pdf 
Cancer Screening Dr.MahnazRoayaei CancerScreening.pptx 
Cancer of the Skin Dr.MahnazRoayaei CanceroftheSkin.pptx 
Cancer of the Liver Dr.MahnazRoayaei CanceroftheLiver.pptx 
Anal Cancer Dr.MahnazRoayaei AnalCancer.pptx 
Carcinoma of the Cervix Dr.MahnazRoayaei  cervix.pptx
Carcinoma of the Cervix2 Dr.MahnazRoayaei  cervix2.pptx
کاهش مرگ در اثر کانسر سرویکس Dr.MahnazRoayaei cervixphysic.pptx 
Colon and Rectum Dr.MahnazRoayaei ColonandRectum.pptx 
Cutaneous Melanoma Dr.MahnazRoayaei CutaneousMelanoma.pptx 
Gastrointestinal Stromal Tumors Dr.MahnazRoayaei GastrointestinalStromal Tumors.pptx 
Oral Complications Dr.MahnazRoayaei OralComplications.pptx 
Ovarian Cancer Dr.MahnazRoayaei  OvarianCancer.pptx
Second Cancers Dr.MahnazRoayaei SecondCancers.pptx 
Carcinoma of the Vulva Epidemiology Dr.MahnazRoayaei CarcinomaoftheVulve.pptx 
Bladder-Treatment Dr.Hamid Emami Bladder-Treatment.pdf 
Breast-RT Dr.Hamid Emami  Breast-RT.pdf
Breast-Staging Dr.Hamid Emami Breast-Staging.pdf 
Breast-Summery Dr.Hamid Emami Breast-Summery.pdf 
Burn Dr.Hamid Emami Burn.pdf 
CNS-RT Dr.Hamid Emami CNS-RT.pdf 
ConferenceIMRT Dr.Hamid Emami ConferenceIMRT.pdf 
GU-RT Dr.Hamid Emami GU-RT.pdf 
ICM-2 Dr.Hamid Emami ICM-2.pdf 
PalliativeRT Dr.Hamid Emami PalliativeRT.pdf 
Paraneoplastic-Neurologic Dr.Hamid Emami Paraneoplastic-Neurologic.pdf 
Paraneoplastic-Overwiew Dr.Hamid Emami Prostae-Tx .pdf 
Prostae-Tx Dr.Hamid Emami Prostate-Hormon1.pdf 
Prostate-Hormon1 Dr.Hamid Emami Prostate-IMRT.pdf 
Prostate-IMRT Dr.Hamid Emami Prostate-Resident.pdf 
Prostate-Resident Dr.Hamid Emami Prostate-RT.pdf 
Prostate-RT Dr.Hamid Emami Prostate-Staging.pdf 
Prostate-Staging Dr.Hamid Emami Prostate-Threatment.pdf 
Prostate-Threatment Dr.Hamid Emami RCC-RT.pdf 
RCC-RT Dr.Hamid Emami RCC-Staging.pdf 
RCC-Staging Dr.Hamid Emami Renalpelvis.pdf 
SkinCancer-Treatment Dr.Hamid Emami SkinCancer-Treatment.pdf 
Tam&PapSmear Dr.Hamid Emami  Tam&PapSmear.pdf
Testis-newstaging Dr.Hamid Emami Testis-newstaging.pdf 
TestisTreatment Dr.Hamid Emami  TestisTreatment.pdf

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir