اسلایدهای گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1393/12/24-7:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام اسلاید نام تنظیم کننده مشاهده اسلاید
 Slide  دكتر سيد حميدرضا ابطحي  Antibiotics.ppsx
 Slide  دكتر سيد حميدرضا ابطحي  clinicalexamination.ppsx
 Slide  دكتر سيد حميدرضا ابطحي  Fx_Max_Orb-0001.pps
Slide دكتر سيد حميدرضا ابطحي Headache.ppsx
Slide دكتر سيد حميدرضا ابطحي Mandible-fx-slides-040526.pps
Slide دكتر سيد حميدرضا ابطحي  Thyroid-Nodule-2002-01-slides.ppsx
Botulinum toxin دكتر محمودي  Botulinum toxin
 Evaluation of Salivary Aspiration  دكتر دميرچي  Damirchi.91.1.pdf
 The therapeutic efficacy  دكتر سلطاني  The therapeutic efficacy.pdf
 درمان استروئيد دكتر شهاب الديني  درمان استروييد.pdf
 دكتر كلكو دكتر كلكو  NewMicrosoftPowerPointPresentation(2).pdf
 The music perceptiona bilities دكتر اميني  Themusicperceptionabilities.pdf
damirchi92.3.pdf دكتر دميرچي damirchi92.3.pdf

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir