اسلایدهای آموزشی گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1395/10/11-8:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

 

نام اسلاید  نام تنظیم کننده  مشاهده اسلاید
Part-1-Eye-Traumatized.pdf H.Razmjuo-MD-Part-1  Part-1-Eye-Traumatized.pdf
Part-2-Eye-Traumatized.pdf  H.Razmjuo-MD-Part-2   Part-2-Eye-Traumatized.pdf
Ocular-pharmacology.pdf   S.A.A.Mortazavi-MD Ocular-pharmacology.pdf 
CONGENITAL-EYE-DISORDERS.pdf  M.R.Akhlaghi-MD   CONGENITAL-EYE-DISORDERS.pdf
lecture-for-interns.pdf  H.Fesharaki-MD   lecture-for-interns.pdf
MCLASS.pdf H.A.Moeini-MD MCLASS.pdf 
LENS.pdf   F.Fazel-MD LENS.pdf 
Glaucoma.pdf A.Kashfi-MD Glaucoma.pdf 
Presentation.pdf A.R.Zandi-MD  Presentation.pdf
Retina.pdf A.R.Dehghani-MD Retina.pdf 
CONJUCTIVA.pdf A.R.Ashtari-MD CONJUCTIVA.pdf 
DIABETIC-RETINOPATHY H.Ghanbari- MD DIABETIC.pdf 
Anatomy K.Nasrolahi- MD Anatomy.pdf 
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir