اسلایدها

تاریخ ایجاد دوشنبه,1393/10/29-7:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

   سال 1391  
  دریافت اسلاید تهیه کننده  نام اسلاید
Revised-wave-front.pptx Fesharaki MD Revised-wave-front
Pentacam.pptx Rahgozar MD Pentacam
TOPOGRAPHY-ORBSCAN.pptx Mortazavi MD TOPOGRAPHY-ORBSCAN
Placido-base-topography-in-keratoconus.pptm .Kashfi MD Placido-base-topography-in-keratoconus
presbyopia-conference.ppt Razmjuo MD presbyopia-conference
Advanced-Surface.pptx Fazel MD Advanced-Surface
Astigcorrection.pptx Peyman MD Astigcorrection
PHAKIC.pptx Ziyaei MD PHAKIC
اصلاح-میوپی-کم-ومتوسط.pptx Hekmatiyan MD اصلاح-میوپی-کم-ومتوسط
Refractive-Surgery.pptx Ashtari MD Refractive-Surgery
پاتوفیزیولوژی-گلوکوم-اطفال.pptx .Salehi MD پاتوفیزیولوژی-گلوکوم-اطفال
Approach-to-pediatric-retinal-disease.pptx .Ghanbari MD Approach-to-pediatric-retinal-disease
Examination-under-General.pptx Sadeghi MD Examination-under-General
Leukocoria.ppt Naderiyan MD Leukocoria
Medical-Therapy.pptx Nasrolahi MD Medical-Therapy
Treatment-of-pediatric-glaucoma.pptx Shhshhan MD Treatment-of-pediatric-glaucoma
The-Congenital-Developmental-Glaucomas.pptx Masgedi MD The-Congenital-Developmental-Glaucomas
Congenital-cataract.pptx Razmjuo MD Congenital-cataract
pediatric-cataract.pptx Memarzadeh MD pediatric-cataract
Cataracts-in-Pediatric-Patients.pptx .KiyanArsi MD Cataracts-in-Pediatric-Patients
Central-Retinal-Artery-Occlusion.pptx Akhlaghi MD Central-Retinal-Artery-Occlusion
Primary-Angle-Closure.pptx Fazel MD Primary-Angle-Closure
Chemical-ocular-injury-thursday.pptx Razmjoo MD Chemical-ocular-injury-thursday
Post-traumatic-Infectious-Endophthalmitis.pptx .Ghanbari MD Post-traumatic-Infectious-Endophthalmitis
Trauma1.pptx Dehghani MD Trauma
Intra-ocular-foreign-body.pptx Intra-ocular-foreign-body Salehi MD
cornealaceration.pptx cornealaceration Peiman MD
  1390  
 دریافت اسلاید تهیه کننده  نام اسلاید
Pharmacotherapy-in-wet-ARMD-1390.10.30-2012.ppt H.NasrEsfahani-MD Pharmacotherapy-in-wet-ARMD
OCT-INARMD-1390.10.30-2012.pptx A.Etesampur-MD OCT-INARMD
Age-Related-Macular-Degeneration-1390.10.30-2012.pptx K.Jenab-MD Age-Related-Macular-Degeneration
RP-1390.10.30-2012.pptx S.Bakhtavar-MD RP
Chloroquine-maculopathy-1390.10.30-2012.pptx GH.A.Naderiyan-MD Chloroquine-maculopathy
RETINAL-DYSTROPHIES-1390.10.30-2012.pptx M.R.Akhlaghi-MD RETINAL-DYSTROPHIES
CSR-NXPowerLite-1390.10.30-2012.pptx H.Fesharaki-MD CSR-NXPowerLite
Vitrectomy-in-diabetic-retinopathy-1390.10.29-2012.pptx H.A.Ghanbari-MD Vitrectomy-in-diabetic-retinopathy
DM&Catarac-1390.10.29-2012t.pptx F.Kiyanarsi -MD DM&Cataract
NVG-1390.10.29-2012.pptx A.Rismanchiyan-MD NVG
The-treatment-of-Diabetic-Retinopathy-1390.10.29-2012.pptx F..Fazel-MD The-treatment-of-Diabetic-Retinopathy
Diabets-medical-treatment-1390.10.29-2012.pptx H.Razmjuo-MD Diabets-medical-treatment
CLASSIFICATION-OF-DIABETIC-RETINOPATHY-1390.10.29-2012.pptx A.R..Dehghani-MD CLASSIFICATION-OF-DIABETIC-RETINOPATHY
classification-of-diabetes-1390.10.29-2012.ppsx.pptx Taheri-MD classification-of-diabetes
Pathogenesis-of-Diabetic-RetinoPathy-1390.10.29-2012.ppsx.pptx S.H. Mosavi -MD Pathogenesis-of-Diabetic-RetinoPathy
Glycemic-control-and-vascular-complications-in-type-1-and-2-diabetes-mellitus-13090.10.29-2012.ppsx.ppt Khosravi - MD Glycemic-control-and-vascular-complications-in-type-1-and-2-diabetes-mellitus
COMPLICATIONS-OF-UVEITIS-1390.07.21-2011.ppsx H.R.Ziai-MD COMPLICATIONS-OF-UVEITIS-1390.07.21-2011
ENDOPHTHALMITIS-1390.07.21-2011.ppsx A.Salehi-MD ENDOPHTHALMITIS-1390.07.21-2011
Masquerade-synd-1390.07.21-2011.ppsx Dr.Atesampor Masquerade-synd-1390.07.21-2011
Inflammatory-Chorioretinopathies-of-Unknown-Etiology-1390.07.21-2011.ppsx A.R.Dehghani-MD Inflammatory-Chorioretinopathies-of-Unknown-Etiology-1390.07.21-2011
Sympathetic-Ophthalmia-1390.07.21-2011.ppsx F.Kiyanarsi-MD Sympathetic-Ophthalmia-1390.07.21-2011
Cataract-and-Uveittis-1390.07.21-2011.ppsx S.M.Goreshi-MD Cataract-and-Uveittis-1390.07.21-2011
Fuch,s-Heterachromic-Uvitis-1390.07.21-2011.ppsx K.Nasrolahi-MD Fuch,s-Heterachromic-Uvitis-1390.07.21-2011
Fungal-Uveitis-1390.07.21-2011.ppsx K.Ganab.MD Fungal-Uveitis-1390.07.21-2011
Uveitis-1390.07.21-2011.ppsx H.A.Moeini-MD Uveitis-1390.07.21-2011
Parasitic-Uveitis-1390.07.21-2007.ppsx SH.Hanjani-MD Parasitic-Uveitis-1390.07.21-2007
Vogt-koyanagi-harada-1390.07.21-2011.ppsx H.Ghanbari-MD Vogt-koyanagi-harada-1390.07.21-2011
Behjet-1390.07.21-2011.ppsx H.Razmjuo-MD Behjet-1390.07.21-2011
Intermediate-uveitis-1390.07.21-2011.ppsx H.Fesharaki-MD Intermediate-uveitis-1390.07.21-2011
Ibd-uveitis-1390.07.21-2011.ppsx S.E.Memarzadeh-MD Ibd-uveitis-1390.07.21-2011
Uveitis-in-the-Spondyloarthropathies-1390.07.21-2011.ppsx A.R.Peyman-MD Uveitis-in-the-Spondyloarthropathies-1390.07.21-2011
THERAPY-FOR-UVEITIS-1390.07.21-2011.ppsx A.R.Ashtari-MD THERAPY-FOR-UVEITIS-1390.07.21-2011
Clinical-Approach-to-Uveitis-1390.07.21-2011.ppsx Dr.Masjedi Clinical-Approach-to-Uveitis
Uveitis-1390-07-21-2011.ppsx Dr.Zarkesh Immunology-of-Uveitis
OCT-1390-2011.ppsx H.Razmjuo-MD OCT-1390-2011.ppsx
Sonography-of-the-orbit-1390-2011.ppsx M.Farghadani-MD Sonography-of-the-orbit-1390-2011.ppsx
Imaging-of-Ocular-1390-2011.ppsx GH.Naderiyan-MD Imaging-of-Ocular-1390-2011.ppsx
UBM-1390-2011.ppsx A.R.Dehghani-MD UBM-1390-2011.ppsx
Imaging-of-extraocular-orbital-pathology-1390-2011.ppsx A.Hekmatniya-MD Imaging-of-extraocular-orbital-pathology-1390-2011.ppsx
Topography-1390-2011.ppsx S.M.Ghoreyshi-MD Topography-1390-2011.ppsx
ORB-SCAN-1390-2011.ppsx S.A.A.Mortazavi-MD ORB-SCAN-1390-2011.ppsx
E.R.G-E.O.G-V.E.P-1390-2011.ppsx Miss.ShahTalebi E.R.G-E.O.G-V.E.P-1390-2011.ppsx
ERG-1390-2011.ppsx M.R.Akhlaghi-MD ERG-1390-2011.ppsx
VEP-1390-2011.ppsx M.EtemadiFar-MD VEP-1390-2011.ppsx
Elinical-eye-Exam-1390-2011.ppsx H.Fesharaki-MD Elinical-eye-Exam-1390-2011.ppsx
FA-ICG-1390-2011.ppsx F.Kiyanarsi-MD FA-ICG-1390-2011.ppsx
Clinical-Specular-Microscopy-1390-2011.ppsx F.Fazel.MD Clinical-Specular-Microscopy-1390-2011.ppsx
OCT-1390-2011.ppsx A.Resmanchiyan-MD OCT-1390-2011.ppsx
Perimetry-1390-2011.ppsx A.Resmanchiyan-MD Perimetry-1390-2011.ppsx
Complications-following-Strabismus-surgery-1390-2011.ppsx F.Fazel-MD Complications-following-Strabismus-surgery-1390-2011.ppsx
Anesthetic-management-for-strabismus-surgery-1390-2011.ppsx P.Sajedi-MD Anesthetic-management-for-strabismus-surgery-1390-2011.ppsx
Surgery-of-the-extraocular-muscles-1390-2011.ppsx H.Razmjuo-MD Surgery-of-the-extraocular-muscles-1390-2011.ppsx
Principles-of-non-surgical-treatment-of-strabismus-1390-2011.ppsx G.Sadeghi-MD Principles-of-non-surgical-treatment-of-strabismus-1390-2011.ppsx
Special-Forms-of-Strabismus-1390-2011.ppsx A.Atarzadeh-MD Special-Forms-of-Strabismus-1390-2011.ppsx
Sixth-nerve-palsy-1390-2011.ppsx A.Atarzadeh-MD Sixth-nerve-palsy-1390-2011.ppsx
Vertical-Deviations-1390-2011.ppsx A.Atarzadeh-MD Vertical-Deviations-1390-2011.ppsx
Anatomy-of-the-Extraocular-Muscles-1390-2011.ppsx M.R.Akhlaghi-MD Anatomy-of-the-Extraocular-Muscles-1390-2011.ppsx
Exodeviations-1390-2011.ppsx K.Nasrolahi-MD Exodeviations-1390-2011.ppsx
Esodeviations-1390-2011.ppsx H.Atarzadeh-MD Esodeviations-1390-2011.ppsx
Motor-Physiology-1390-2011.ppsx A.A.Mortazavi-MD Motor-Physiology-1390-2011.ppsx
NYSTAGMUS_PLUS-1390-2011.ppsx M.SoltanSanjari-MD NYSTAGMUS_PLUS-1390-2011.ppsx
Diag-Tests-for-Strabismus-1390-2011.ppsx R.Sahebghalam-MD Diag-Tests-for-Strabismus-1390-2011.ppsx
Amblyopia-1390-2011.ppsx F.kiyanarsi-MD Amblyopia-1390-2011.ppsx
A-V-pattern-1390-2011.ppsx A.R.Zandi-MD A-V-pattern-1390-2011.ppsx
   1389  
  دریافت اسلاید تهیه کننده   نام اسلاید
     
   1388  
 دریافت اسلاید تهیه کننده  نام اسلاید
Surgical-treatment-for-diabetic-retinopathy-1388-2009.ppsx H.Razmjuo-MD Surgical-treatment-for-diabetic-retinopathy-1388-2009.ppsx
Laser-treatment-in-glaucoma-1388-2009.ppsx H.Atarzadeh-MD Laser-treatment-in-glaucoma-1388-2009.ppsx
nonsurgical-management-of-diabetic-retinopathy-1388-2009.ppsx H.Ghanbari-MD nonsurgical-management-of-diabetic-retinopathy-1388-2009.ppsx
Filtering-Surgery-1388-2009.ppsx A.R.Ashtari-MD Filtering-Surgery-1388-2009.ppsx
Fluorescein-Angiography&OCT-in-Diabetic-Retinopathy-1388-2009.ppsx F.Kiyanarsi-MD Fluorescein-Angiography&OCT-in-Diabetic-Retinopathy-1388-2009.ppsx
Medical-Therapy-in-Glaucoma-1388-2009.ppsx M.Ghasami-MD Medical-Therapy-in-Glaucoma-1388-2009.ppsx
Glaucoma-Drainage-Devices-1388-2009.ppsx SM.Shahshahan-MD Glaucoma-Drainage-Devices-1388-2009.ppsx
Target-IOP-1388-2009.ppsx SM.Shahshahan-MD Target-IOP-1388-2009.ppsx
OPTICAL-COHERENCE-TOMOGRAPHY-IN-GLAUCOMA-1388-2009.ppsx A.Rismanchiyan-MD OPTICAL-COHERENCE-TOMOGRAPHY-IN-GLAUCOMA-1388-2009.ppsx
Perimetry&visual-field-1388-2009.ppsx A.Rismanchiyan-MD Perimetry&visual-field-1388-2009.ppsx
Endothelium-Protection-1388-2009.ppsx H.R.Ziai-MD Endothelium-Protection-1388-2009.ppsx
congenital-cataractt-1388-2009.ppsx S.M.Goraishi-MD congenital-cataractt-1388-2009.ppsx
ENDOPHTHALMITIS-1388-2009.ppsx A.Salehi-MD ENDOPHTHALMITIS-1388-2009.ppsx
IOL-biometry-1388-2009.ppsx A.R.Peyman.MD IOL-biometry-1388-2009.ppsx
Viscoelastics-1388-2009.ppsx SE.Memarzadeh-MD Viscoelastics-1388-2009.ppsx
Small-pupil-1388-2009.ppsx H.Fesharaki-MD Small-pupil-1388-2009.ppsx
Posterior-capsular-opacification-P.C.O-1388-2009.ppsx A.A.Mortazavi-MD Posterior-capsular-opacification-P.C.O-1388-2009.ppsx
Astigmatic-correction-before-during-phaco-emulsification-1388-2009.ppsx SH.Hanjani-MD Astigmatic-correction-before-during-phaco-emulsification-1388-2009.ppsx
Location-of-Phacoemulsification-1388-2009.ppsx H.Razmjoo-MD-PHACO Location-of-Phacoemulsification-1388-2009.ppsx
I.A-and-IOL-Implantation-1387-2008.ppsx A-R-Ashtar-MD I.A-and-IOL-Implantation-1387-2008.ppsx
I.A-and-IOL-Implantation-1387-2008.ppsx A-R-Ashtar-MD I.A-and-IOL-Implantation-1387-2008.ppsx
Phacoemulsification-in-long-1387-2008.ppsx S.E.Memarzadeh-MD Phacoemulsification-in-long-and-short-eyes-1387-2008
All-in-one-Femtosecond-laser-refractive-surgery-1389-2010.ppsx SH.Hanjani-MD All-in-one-Femtosecond-laser-refractive-surgery-1389-2010.ppsx
Microwave-for-reshaping-of-cornea-1389-2010.ppsx SH.Hanjani-MD Microwave-for-reshaping-of-cornea-1389-2010.ppsx
AIM-OF-REFRACTIVE-SURGERY-1389-2010.ppsx SE.Memarzadeh-MD AIM-OF-REFRACTIVE-SURGERY-1389-2010.ppsx
Multifocai-IOL-1389-2010.ppsx H.Razmjuo.MD Multifocai-IOL-1389-2010.ppsx
Accomodative-IOL-1389-2010.ppsx H.Razmjuo.MD Accomodative-IOL-1389-2010.ppsx
Intrastromal-implants-1389-2010.ppsx H.R.Ziaei-MD Intrastromal-implants-1389-2010.ppsx
IOL-power-calculation-after-refractive-surgery-1389-2010.ppsx A.R.Peyman-MD IOL-power-calculation-after-refractive-surgery-1389-2010.ppsx
Presbyopia-1389-2010.ppsx A.Kashfi-MD Presbyopia-1389-2010.ppsx
OCT&UBM-1389-2010.ppsx M.Afshar.MD OCT&UBM-1389-2010.ppsx
TOPOGRAPHY-orbscan-1389-2010.ppsx S.A.A.Mortazavi-MD TOPOGRAPHY-orbscan-1389-2010.ppsx
ORB-scan-1389-2010.ppsx S.A.A.Mortazavi-MD ORB-scan-1389-2010.ppsx
Astigmatic-correction-before&during-phaco-emulsification-1389-2010.ppsx M.Nori.Fesharaki-MD Astigmatic-correction-before&during-phaco-emulsification-1389-2010.ppsx
BLADE-VS-BLADE-FREE-LASIK-1389-2010.ppsx K.Ganab.MD BLADE-VS-BLADE-FREE-LASIK-1389-2010.ppsx
Customized-Corneal-Ablation-1389-2010.ppsx H.Razmjuo-MD Customized-Corneal-Ablation-1389-2010.ppsx
Posterior-segment-evaluation-of-keratorefractive-surgery-1389-2010.ppsx H.Ghanbari-MD Posterior-segment-evaluation-of-keratorefractive-surgery-1389-2010.ppsx
Evaluation-of-vision-1389-2010.ppsx H.Fesharaki-MD Evaluation-of-vision-1389-2010.ppsx
Optical-and-non-optical-complions-1389-2010.ppsx H.A.Moeini-MD Optical-and-non-optical-complions-1389-2010.ppsx
Orthokeratology-1389-2010.ppsx F.Fazel-MD Orthokeratology-1389-2010.ppsx
Enhancement-Retreatment-1389-2010.ppsx F.Fazel-MD Enhancement-Retreatment-1389-2010.ppsx
 Patient-selection-and-preoperative-evaluation-1389-2010.ppsx A.R.Ashtari-MD Patient-selection-and-preoperative-evaluation-1389-2010.ppsx
Classificationof-severity-of-diabetic-retinopathy-1388-2009.ppsx K.Genab-MD Classification-of-severity-of-diabetic-retinopathy-1388-2009
Childhood-glaucoma-1388-2009.ppsx G.Sadeghi-MD Childhood-glaucoma-1388-2009
CLASSIFICATION-OF-DIABETIC-RETINOPATHY-1388-2009.ppsx GH.Naderiyan-MD CLASSIFICATION-OF-DIABETIC-RETINOPATHY-1388-2009
Diabet-Retinopathy-1388-2009.ppsx GH.Naderiyan-MD Diabet-Retinopathy-1388-2009
Ectopia-Lentis-1388-2009.ppsx S.M.Goraishi-MD Ectopia-Lentis-1388-2009
TASS-1388-2009.ppsx A.Salehi-MD TASS-1388-2009
Cat-Dia-1388-2009.ppsx A.R.Dehghani.MD Cat-Dia-1388-2009
cat-vit-1388-2009.ppsx A.R.Dehghani.MD cat-vit-1388-2009
PXF-Phaco-1388-2009.ppsx K.Nasrolahi-MD PXF-Phaco
Cystoid-Macular-Edema-1388-2009.ppsx A.Hekmatiyan-MD Comlication-of-IOL-implantation
Location-of-Phacoemulsification-1388-2009.ppsx H.Razmjoo-MD PHACO-1388-2009
Comlication-of-IOL-implantation-1388-2009.ppsx A.R.Ashtari-MD Comlication-of-IOL-implantation-1388-2009
  1387  
 دریافت اسلاید تهیه کننده  نام اسلاید
 WOUND-CLOSURE-VECTOR-ANALYSIS-1387-2008.ppsx A.Yazdanpanah-MD  W-1387-2008OUND-CLOSURE-VECTOR-ANALYSIS-1387-2008
INTRA-OPERATIVE-MANAGEMENT-OF- CATARACT-SURGERY-COMPLICATIONS-1387-2008.ppsx H.Razmju-MD INTRA-OPERATIVE-MANAGEMENT-OF-CATARACT-SURGERY-COMPLICATIONS-1387-2008
 WOUND-CLOSURE-VECTOR-ANALYSIS-1387-2008.ppsx A.Yazdanpanah _MD- WOUND-CLOSURE-VECTOR-ANALYSIS-1387-2008
Surgical-Management-of-Dilocated-Lens-1387-2008.ppsx S.M.Ghoreyshi-MD Surgical-Management-of-Dilocated-Lens-1387-2008
Capulotomy-1387-2008.ppsx K.Nasrolahi-MD Capulotomy-1387-2008
Management-of-post-cataract-surgery-Astigmatism-1387-2008.ppsx H.R.Ziai-MD Management-of-post-cataract-surgery-Astigmatism
I.A-and-IOL-Implantation-1387-2008.ppsx A-R-Ashtar-MD I.A-and-IOL-Implantation-1387-2008
CORNEOSCLERAL-TRAUMA-1387-2008.ppsx A-R-Ashtar-MD CORNEOSCLERAL-TRAUMA-1387-2008
Electerical-Injery-and-other-Rays-to-the-eyes-1387-2008.ppsx A.Hekmatiyan-MD Electerical-Injery-and-other-Rays-to-the-eyes
Hydroprocedures-1387-2008.ppsx A.A.Mortazavi-MD Hydroprocedures-1387-2008
Ocular-thermal-burns-1387-2008.ppsx GH.Sadegh-MD Ocular-thermal-burns-1387-2008
Phacoemulsification-in-Patients-with-Uveitis-1387-2008.ppsx F-Kianarsi-MD Phacoemulsification-in-Patients-with-Uveitis-1387-2008
Eyelid-Trauma-1387-2008.ppsx A.R.Zandi-MD Eyelid-Trauma-1387-2008
Phacoemulsification-in-patients-1387-2008.ppsx F.Kianarsi-MD Phacoemulsification-in-patients-1387-2008
Corneal-complication-of-phacoemulsification-1387-2008.ppsx H.A.Moeini-MD Corneal-complication-of-phacoemulsification1387-2008
Orbital-Fractures-1387-2008.ppsx F.Fazel-MD Orbital-Fractures-1387-2008
IOL-dislocation-1387-2008.ppsx M.R.Akhlaghi-MD IOL-dislocation1387-2008
IOL-SELECTION-1387-2008.ppsx A.R.Mazroei-MD IOL-SELECTION-1387-2008
POSTERIOR-SEG-TRAUMA-1387-2008.ppsx H.Ghanbari-MD POSTERIOR-SEG-TRAUMA-1387-2007
IOL-power-calculation-1387-2008.ppsx S.M.Ghoreshi-MD IOL-power-calculation-1387-2008
Phacoemulsillcation-in-a-narrow-pupil-1387-2008.ppsx H.Attarzadeh-MD Phacoemulsillcation-in-a-narrow-pupil-1387-2008
Supra-choroidal-hemorrhage-1387-2008.ppsx GH.Naderiyan-MD Supra-choroidal-hemorrhage-1387-2008
Posterior-Segment-Trauma-1387-2008.ppsx A.Salehi-MD Posterior-Segment-Trauma-1387-2008
Biometry-in-long-short-1387-2008.ppsx A.R.Peyman-MD Biometry-in-long -short1387-2008
INTRAOCULAR-FOREIGN-BODIES-1387-2008.ppsx A.R.Dehghani-MD INTRAOCULAR-FOREIGN-BODIES-1387-2008
Optical-Considerations-for-IOLs-1387-2008.ppsx K.Genab-MD Optical-Considerations-for-IOLs-1387-2008
Endophthalmitis-1387-2008.ppsx H.Fesharaki-MD Endophthalmitis-1387-2008
Phaco-emulsification-in-Pseudoe-xfoliation-Syndrome-1387-2008.ppsx A.Rismanchyan-MD Phacoemulsification-in-Pseudoex-foliation-Syndrome-1387-2008
CORNEOSCLERAL-TRAUMA1387-2008.ppsx A.R.Ashtari-MD CORNEOSCLERAL-TRAUMA1387-2008
Anti-VEGF1386-2007.ppsx H.Razmjuo-MD Anti-VEG1386-2007
OPTICAL-COHERENCE-TOMOGRAPHY-IN-GLAUCOMA-1387-2008.ppsx A.Rismanchyan-MD OPTICALCOHERENCE-MD-TOMOGRAPHY IN-GLAUCOMA-1387-2008
Idoipathic-Macular-Hole-1387-2008.ppsx H.Razmjuo-MD Idoipathic-Macular-Hole
C.S.R-1387-2008.ppsx A.Salehi-MD C.S.R-1387-2008
AMD-1387-2008.ppsx A.R.Dehghani-MD AMD-1387-2008
CSME-1387-2008.ppsx H.Fasharaki-MD CSME1387-2008
Oct-interpretation-1387-2008.ppsx S.M.Ghanberi-MD Oct-interpretation1387-2008
OCT-BASIC-CONSEPT-1387-2008.ppsx F.Fazel-MD OCT-BASIC-CONSEPT
  1386  
 دریافت اسلاید  تهیه کننده نام اسلاید
Free-radicals1386-2007.ppsx M.R.Akhlaghi-MD Free-radicals-1386-2007
Macular-surgery1386-2007.ppsx H.A.Ghanbari-MD Macular-surgery1386-2007
FA-ICG-SLO1386-2007.ppsx H.Fesharaki-MD FA-ICG-SLO-1386-2007
Electro–oculogram1386-2007.ppsx GH.Ali.Naderian-MD Electro–oculogram
Macular-Invovement-in-Posterior-Uveitis1386-2007.ppsx F.Kiyanarsi-MD Macular-Invovement-in-Posterior-Uveitis1386-2007
On-ferene1386-2007.ppsx F.Fazel-MD Onferene1386-2007
ARMD1386-2007.ppsx A.Salehi-MD ARMD-1386-2007
OCT1386-2007.ppsx A.R.Dehghani-MD OCT1386-2007

  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir