استعلام خرید خدمات نگهداشت آسانسور

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/23-13:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دانشکده پزشکی در نظردارد امور خدمات نگهداشت آسانسور دانشکده را از طریق برگزاری استعلام به صورت خريد خدمات به یکی ازمتقاضیان حقوقی واجد شرایط واگذارنماید. متقاضیان می توانند از روز یکشنبه 98/4/23 تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 98/4/25 به امور مالی دانشکده پزشکی مراجعه نمایند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir