اساتید و دستیاران

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/10/01-11:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران دی 95
برنامه کشیک اساتید و دستیاران دی 95
برنامه کشیک اساتید و دستیاران آذر95
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران آذر 95
 
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران آبان95
برنامه اساتید و دستیاران آبان 95
( اصلاح ( سال 1) برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران مهر 95
( اصلاح سال 1 ) برنامه اساتید و دستیاران مهر 95
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران مهر95
برنامه اساتید و دستیاران مهر 95 
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران شهریور 95
برنامه اساتید و دستیاران شهریور95
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران مرداد95
برنامه آنکال و اساتید و دستیاران گروه داخلی اعصاب مرداد95
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران تیر 95
برنامه آنکال اساتید و دستیاران تیرماه 95
برنامه تقسيم بندي اساتيد و دستياران خرداد 95
برنامه آنكال اساتيد و دستياران خرداد 95
برنامه تقسيم بندي اساتيد و دستياران ارديبهشت 95
برنامه آنكال اساتيد و دستياران ارديبهشت 95
برنامه تقسيم بندي اساتيد و دستياران فروردين 95
برنامه آنكال اساتيد و دستياران تا آخر فروردين 95
برنامه آنكال اساتيد و دستياران در فروردين 95
برنامه تقسيم بندي اساتيد و دستياران اسفند 94
برنامه آنكال اساتيد و دستياران اسفند ماه 94
برنامه تقسيم بندي اساتيد و دستياران بهمن 94
برنامه آنكال اساتيد و دستياران بهمن ماه 94
برنامه تقسيم بندي اساتيد و دستياران دي 94
برنامه آنكال اساتيد و دستياران دي ماه 94
برنامه تقسيم بندي اساتيد و دستياران آذر 94
برنامه كشيك اساتيد و دستياران آذر 94
برنامه تقسيم بندي اساتيد و دستياران آبان 94
برنامه كشيك اساتيد و دستياران آبان 94
برنامه تقسيم بندي اساتيد و دستياران مهر 94
برنامه كشيك اساتيد و دستياران مهر 94
برنامه تقسيم بندي اساتيد و دستياران شهريور 94
برنامه كشيك اساتيد و دستياران شهريور 94
برنام تقسيم بندي اساتيد و دستياران گروه داخلي اعصاب مرداد 94
برنامه كشيك اساتيد و دستياران گروه داخلي اعصاب مرداد 94
برنامه تقسيم بندي اساتيد و دستياران گروه داخلي اعصاب مرداد94
برنامه كشيك اساتيد و دستياران گروه داخلي اعصاب تير94
برنامه تقسيم بندي اساتيد و دستياران گروه داخلي اعصاب تيرماه94
برنامه تقسيم بندي اساتيد و دستياران گروه داخلي اعصاب خرداد94 
برنامه كشيك اساتيد و دستياران گروه داخلي اعصاب خرداد 94
برنامه كشيك اساتيد و دستياران گروه داخلي اعصاب ارديبهشت 94 
برنامه كشيك اساتيد و دستياران گروه داخلي اعصاب 31فروردين 94 
برنامه كشيك اساتيد و دستياران گروه داخلي اعصاب اسفند93  
برنامه تقسيم بندي اساتيد و دستياران نورولوژي اسفند ماه 1393
برنامه كشيك اساتيد و دستياران گروه داخلي اعصاب بهمن93 
برنامه كشيك اساتيد و دستياران گروه داخلي اعصاب دي 93 
 
برنامه كشيك اساتيد و دستياران گروه داخلي اعصاب آبان93 
برنامه گروه تقسيم بندي اساتيد و دستياران نورولوژي مهر ماه 1393 
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir