اساتید بازنشسته گروه فیزیک پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-9:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

استاد بازنشسته در این گروه وجود ندارد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir