اساتید بازنشسته گروه فیزیک پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-5:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

استاد بازنشسته در این گروه وجود ندارد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir