اساتید بازنشسته فرهیخته گروه کودکان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/05/15-10:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی دوران خدمت   اطلاعات بیشتر عکس
1 دكتر مهران اسماعيلي   1395 زندگینامه سوابق علمی
2 دكتر توران محموديان   1394  
3 دكتر صديقه قائمي   1394  
4 دكتر جمال فقيهي نيا   1392  
5 دكتر عبدالرسول نيك يار   1391  
6 دكتر اصغر قائمي   1391  
7 دكتر اكبر كاظمي   1391  
8 دكتر عباسقلي اميني   1390  
9 دكتر مهدي سالك   1389  
10 دكتر فخري نوايي   1389  
11 دكتر ايرج حق شناس   1389  
12 دكتر سيدمرتضي رضوي خسرواني   1387    
13 دكتر رقيه كردي داريان   1385  
14 دكتر محمود بهشتي   1385  
15 دكتر علي خانلرپور   1385  
16 دكتر فضل اله سرلتي   1383  
17 دكتر تاج سعادت آجوداني   1382  
18 دكتر جواد فيض   1381  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir