اساتید بازنشسته فرهیخته گروه کودکان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/11/05-8:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود سال بازنشستگی زندگینامه عکس
دكتر مهران اسماعيلي   1395  
دكتر توران محموديان   1394  
دكتر صديقه قائمي   1394  
دكتر جمال فقيهي نيا   1392  
دكتر عبدالرسول نيك يار   1391  
دكتر اصغر قائمي   1391  
دكتر اكبر كاظمي   1391  
دكتر عباسقلي اميني   1390  
دكتر مهدي سالك   1389  
دكتر فخري نوايي   1389  
دكتر ايرج حق شناس   1389  
دكتر سيدمرتضي رضوي خسرواني   1387    
دكتر رقيه كردي داريان   1385  
دكتر محمود بهشتي   1385  
دكتر علي خانلرپور   1385  
دكتر فضل اله سرلتي   1383  
دكتر تاج سعادت آجوداني   1382  
دكتر جواد فيض   1381  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir