اساتید بازنشسته فرهیخته گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/12/20-15:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 نام و نام خانوادگی دوران خدمت زندگینامه و سوابق علمی عکس
دکتر سید محمد قریشی 1366-1396

        زندگینامه

 

دکتر حمید فشارکی 1365-1395 زندگینامه
 دکتر علیرضا اشتری 1357-1394 زندگینامه 
 دکتر حیدر علی معینی 1364-1391 زندگینامه
 دکتر اکرم ریسمانچیان 1362-1389 زندگینامه
 دکتر هوشنگ احمدیان 1356-1385 زندگینامه
دکتر داریوش پرتوی 1352-1367 زندگینامه

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir