اساتید بازنشسته فرهیخته گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/06/31-10:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف   نام و نام خانوادگی دوران خدمت زندگینامه و سوابق علمی عکس
8 دکتر حسن رزمجو 1358-1397 زندگینامه
7 دکتر سید محمد قریشی 1366-1396

        زندگینامه

 

6 دکتر حمید فشارکی 1365-1395 زندگینامه
5  دکتر علیرضا اشتری 1357-1394 زندگینامه 
4  دکتر حیدر علی معینی 1364-1391 زندگینامه
3  دکتر اکرم ریسمانچیان 1362-1389 زندگینامه
2  دکتر هوشنگ احمدیان 1356-1385 زندگینامه
1 دکتر داریوش پرتوی 1352-1367 زندگینامه

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir