اساتید بازنشسته فرهیخته گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/04/04-10:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 نام و نام خانوادگی سال بازنشستگی عکس
دکتر سید محمد قریشی 28/12/ 1396
دکتر حمید فشارکی 1395
 دکتر علیرضا اشتری 1394
 دکتر حیدر علی معینی 1391
 دکتر اکرم ریسمانچیان 1389
 دکتر هوشنگ احمدیان 1385

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir