اساتید بازنشسته فرهیخته گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/05/12-7:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف

نام و نام خانوادگی

زندگینامه

عکس

1

دکتر بیژن ابراهيمي

CV

2

دکتر علی بلوريان

CV

3 دکتر مسعود پورمقدس CV
4

دکتر علی اکبر توسلي

CV

5

دکتر منصور شعله ور

CV

6

دکتر محمد فرهاد

CV

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir