اساتید بازنشسته فرهیخته گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/03/07-9:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

زندگینامه

عکس

دکتر بیژن ابراهيمي

CV

دکتر علی بلوريان

CV

دکتر علی اکبر توسلي

CV

دکتر منصور شعله ور

CV

دکتر محمد فرهاد

CV

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir