اساتید بازنشسته فرهیخته گروه زنان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/05/14-8:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
رديف نام و نام خانوادگی دوران خدمت اطلاعات بيشتر عکس
1 دكتر بهناز خاني 1366-1397 دانشيار
2 دکتر محمد علی رقایی 1362-1392 دانشیار
3 دکتر شهناز آرام 1362-1392

 

 

دانشیار
4 دکتر فاطمه مستاجران 1362-1395

 

استاد
5 دکتر علی اکبر طاهریان 1360-1390 استاد
6 دکتر محمد رحیم اکبر 1352-1382 دانشیار
7 دكتر محمد میردامادی 1331-1358 استاد
8 دکتر ولی اله کریمی   استادیار نداريم
9 دکتر مرتضی ذوالفقاری   استادیار نداريم
10 دکتر سکینه ابراهیمی   استادیار نداريم
11 دكتر هوشنگ امیری اردستانی   استادیار نداريم
12 دكتر محمد شمس اردکانی   استادیار نداريم
13 دكترمحمود صرام   استاد نداريم
14 دكترحشمت اله فروهر   استادیار نداريم
15 دكترمهوش مسائلی   استادیار نداريم
16 دكترمنیژه مهدوی   استادیار نداريم
17 دكترحسنقلی اوژند   استاد نداريم
18 دكترباقر فروهان   استادیار نداريم
19 دكترپروانه قناعی   دانشیار نداريم
20 دكترمحمد محیی   دانشیار نداريم
21 دكترمسعود مشیرفاطمی   استادیار نداريم
22 دكترشهید محمدباقر کوشا   استادیار نداريم

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir