اساتید بازنشسته فرهیخته گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/10/01-8:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی سال بازنشستگی زندگینامه عکس
18 دکتر حاجیه قاسمیان صفایی 1395 زندگینامه
17 اکبر توکلی دستجردی 1388 زندگینامه
16 دکتر ابتهاج پیشوا 1386 زندگینامه
15 حسن تمیزی فر 1385 زندگینامه
14 دکتر نواب اکبری 1385 زندگینامه
13 دکتر علی یزدانی 1385 زندگینامه
12 دکتر علی فاضلی 1383 زندگینامه  
11

دکتر مهدی کبیری هندی

1382 زندگینامه
10 دکتر طبیبیان 1381 زندگینامه
9 دکتر علیرضا نفیسی 1378 زندگینامه
8 دکترکامبیز حاذقی 1375 زندگینامه
7 مرحوم دکتر قاسم جهانگیرسهامی 1370 زندگینامه
6 دکتر عباس وفائی 1361 زندگینامه
5 مرحوم  دکتر عباس  مشکوه بهبهانی   زندگینامه