اساتید بازنشسته فرهیخته گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/01/18-6:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال بازنشستگی زندگینامه عکس
دکتر حاجیه قاسمیان صفایی 1395 زندگینامه
اکبر توکلی دستجردی 1388 زندگینامه
دکتر ابتهاج پیشوا 1386 زندگینامه
حسن تمیزی فر 1385 زندگینامه
دکتر نواب اکبری 1385 زندگینامه
دکتر علی یزدانی 1385 زندگینامه
دکتر علی فاضلی 1383 زندگینامه  
دکتر طبیبیان 1381 زندگینامه
دکتر علیرضا نفیسی 1378 زندگینامه
دکتر مرتضی سیادت 1359 زندگینامه