اساتید بازنشسته فرهیخته گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/04/09-6:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی دوران خدمت اطلاعات بیشتر عکس
  دکتر فرشته آل صاحب فصول 1398 در دست اقدام
1 دکتر عباسعلی پورآذر

1363-1397

زندگی نامه

سوابق علمی

2 دکتر محسن مسجدی  1377-1396

زندگی نامه

سوابق علمی

3 دکتر مینو ادیب 1354-1392

زندگی نامه

سوابق علمی

4 دکتر زهره پسران 1350-1385

زندگی نامه

سوابق علمی

5 دکتر احمد قوامی نژاد 1350-1381

زندگی نامه

سوابق علمی

6 دکتر حسن مقضی 1350-1381

زندگی نامه

سوابق علمی

7 دکتر بهجت مویدی 1346-1380

زندگی نامه

سوابق علمی

8 دگتر اسداله حری 1329-1359

زندگی نامه

سوابق علمی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir