اساتید بازنشسته فرهیخته گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/03/20-10:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود سال بازنشستگی زندگینامه(سال تولد) عکس
دکتر عباسعلی پورآذر 1363 1397 زندگی نامه
دکتر محسن مسجدی  1377 1396 زندگی نامه
دکتر مینو ادیب 1354 1392 زندگی نامه
دکتر بهجت مویدی 1346 1380 زندگی نامه
دکتر زهره پسران 1350 1385 زندگی نامه
دکتر احمد قوامی نژاد 1350 1381 زندگی نامه
دکتر حسن مقضی 1350 1381 زندگی نامه
دگتر اسداله حری 1328 1359 زندگی نامه

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir