ارزشیابی Mph

تاریخ ایجاد شنبه,1396/11/28-12:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
در حال حاضر پذیرش دانشجو ندارد

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir