ارزشیابی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/03/30-1:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

امتحان پایان دوره ی کارورزی در روزهای پایانی هر فصل ( هر سه ماه یکبار) و در قالب امتحان کتبی ( اغلب به صورت الکترونیک) و امتحان آسکی برگزار می شود. نمره ی نهایی دوره ی کارورزی به نسبتهای مشخص و ترکیبی از نمره ی کتبی، آسکی، نمرات درون بخش و نمره ی کارپوشه محاسبه می شود و در نهایت در سایت سما تایید نهایی می شود.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir