ارزشیابی تخصصی گروه داخلی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/12/05-12:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه ارزشیابی درونگروهی دستیاران تخصصی
نوبت دوم امتحان دستیاران سال اول تا چهارم ساعت 8 روز 6 اردیبهشت 97
امتحان OSCE دستیاران سال اول تا چهارم روز 23 فروردین 97
امتحان PMP و اسلاید دستیاران سال چهارم از ساعت 12 روز 22 اسفند 96
نوبت اول امتحان کتبی دستیاران سال اول تا چهارم ساعت 8 روز 28 دی 96
mini CEX exam program اسفند 96
mini CEX exam program بهمن 96
mini CEX exam program دی 96
mini CEX exam program آذر 96
mini CEX exam program آبان 96
امتحان OSCE دستیاران سال اول تا سوم از ساعت 7:45 روز 21 اردیبهشت 96
امتحان PMP و OSCE دستیاران سال چهارم از ساعت 10 روز دوم اردیبهشت 96
زمان برگزاری و مباحث امتحان کتبی اول دستیاران داخلی  1395
زمان برگزاری و مباحث امتحان کتبی دوم دستیارن داخلی 1395
زمان برگزاری و مباحث امتحان کتبی سوم دستیاران داخلی 1395
mini CEX exam progtam اسفند 95
mini CEX exam program بهمن 95
mini CEX exam program دی 95
mini CEX exam program آذر 95
mini CEX exam program آبان 1395

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir