ارزشیابی کارورزی گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/11/12-10:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
کارورزدرطول دوره 1- رعایت اخلاق حرفه ای و حضور درتایم کشیک وتکمیل کردن پرونده های پزشکی
2- امتحان آخر ترم به صورت 4 گرینه ای  و امتحان osce

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir