ارزشیابی کارورزی گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد شنبه,2017/08/05-13:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
نمره کارورزی ارتوپدی، به صورت میانگین نمرات آزمون آسکی پایان دوره و نمرات کسب شده از اتند مستقیم هر کارورز، محاسبه و اعلام میگردد.
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir