ارزشیابی کارورزی گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/05/14-13:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
نمره کارورزی ارتوپدی، به صورت میانگین نمرات آزمون آسکی پایان دوره و نمرات کسب شده از اتند مستقیم هر کارورز، محاسبه و اعلام میگردد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir