ارزشیابی کارورزی داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/11/20-9:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
فرم ارزشیابی  رفتار حرفه ای 
فرم جمع بندی نمرات 
چک لیست ارزشیابی اعصاب
چک لیست ارزشیابی 1 گروه داخلی اعصاب
چک لیست ارزشیابی 2 گروه داخلی اعصاب
نمره پایان دوره شامل مجموع نمرات امتحان کتبی و نمره درون بخشی توسط اتند مربوطه و نمره کشیک توسط رزیدنت مربوطه می باشد .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir