ارزشیابی کارورزان گروه پوست

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/02-6:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
فايل حضور غياب اكسترن هاي پوست
امتحان آخر ماه با دستياران به صورت كتبي و ارسال برگه هاي رضايت از گروه كه در آن كشيك شب داشته اند
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir