ارزشیابی کارورزان گروه پوست

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/08/09-8:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
فايل حضور غياب اكسترن هاي پوست
امتحان آخر ماه با دستياران به صورت كتبي و ارسال برگه هاي رضايت از گروه كه در آن كشيك شب داشته اند
 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir