ارزشیابی کارشناسی توانبخشی داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد شنبه,1396/11/14-11:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
امتحان کتبی از 20 نمره در پایان هر ترم

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir