ارزشیابی کارشناسی توانبخشی داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد شنبه,1396/11/14-9:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
امتحان کتبی از 20 نمره در پایان هر ترم

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir